Hùn-bông chhián-soat 04

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
Tē jı̄-cha̍p-gō͘ khò Chha̍t koé-pı̀ⁿ ê sū 
Tāi Eng kok kúi-nā nı̂ chêng ū chı̍t ê bo̍k-su khı̀ hn̄g-hn̄g kóng tō-lí, tò-lâi bē kàu chhù í-keng àm lah. I khiâ bé, bé-oaⁿ siang-pêng ū tē-á toé chheh. Hit tiâu lō͘ éng ū choē-choē chha̍t, bo̍k-su pún chai, chóng-sı̄ i ê sim lóng bô kiaⁿ chiah bô toà ke-si chhèng, bé teh kiâⁿ ê sı̂ choè i tı̄ bé-téng teh gı̂m si. 
Hut-jiân ū chı̍t lâng cháu lâi tùi i ê bé-soh kā i khiú-teh, toā siaⁿ kóng, “Gûn tio̍h hō͘ goá, nā bô beh, chiū beh hō͘ lí sí.” 
Bo̍k-su chhiò-chhiò, chhiú chhun khı̀ tē-á jı̂m koá chı̂ⁿ beh hō͘ i kóng, “Nā ū chiah-ê, ia̍h bô.” 
Chha̍t m̄ sı̀n, mē i, chhiúⁿ i ê tē-á, chı̍t ē khoàⁿ, nā ū chheh nā-tiāⁿ, ia̍h bô, koh mē chı̍t kù, choè i khı̀. Bo̍k-su kiò i, kóng, “Pêng-iú ah, bān chiah khı̀ lah, goá ū chı̍t kù oē beh kā lí kóng lah.” 
Chha̍t kı̂-koài chiū thêng kha, bo̍k-su chiū kóng, “Pêng-iú ah, sı̂ nā kàu lí beh hoán-hoé khı̀ siâ kui chèng, hit sı̂ lí tio̍h kı̀-tit. “Iâ-so͘ Ki-tok ê huih soé-tû lóng-chóng ê choē.” 
Chha̍t thiaⁿ-liáu chiū choè i khı̀, bo̍k-su ia̍h tò-khı̀, chóng-sı̄ bo̍k-su só͘ kóng ê oē ū chhı̀-chha̍k hit ê chha̍t ê sim, hiah-ê oē ná chhin-chhiūⁿ siông-siông tı̄ hı̄-khang teh kā i kóng hō͘ i tiāⁿ-tiāⁿ kı̀-tit. 
Koh kúi-nā nı̂ bo̍k-su tı̄ chı̍t keng toā keng lé-pài-tn̂g teh kóng tō-lí, kóng-soah khı̀ i ê pâng chē. Ū chı̍t ê thé-biān lâng jı̍p-khı̀ beh kap i kóng-oē. 
Hit ê thé-biān lâng mn̄g bo̍k-su kóng, “Sian-siⁿ, lí oē jı̄n-tit boē?” Bo̍k-su kā i kóng, “Boē jı̄n-tit.” Hit lâng chiū kóng, “Kúi nı̂ chêng lí khiâ bé beh tò-khı̀, tı̄ lō͘-nı̍h ū chı̍t lâng cháu-lâi khiú lí ê bé-soh, beh chhiúⁿ lí ê gûn, hit ê sı̄ goá;” chiū tùi thâu kàu bé kā bo̍k-su kóng cháiⁿ-iūⁿ chhíⁿ-gō͘ choè Iâ-so͘ ê ha̍k-seng. Koh kóng, “Che sı̄ lí ê khùi-la̍t, tio̍h kám-siā lí ê un bô chı̄n.” 
Bo̍k-su kóng, “M̄ sı̄ án-ni, lóng m̄ sı̄ goá ê khùi-la̍t, sı̄ Siōng-tè ê un, Kiù-chú ê thiàⁿ, chhe Sèng Sı̂n tiàu lí, hō͘ lí choè I ê ha̍k-seng, lí chı̍t-sı̀-lâng tio̍h kám-siā I bô soah.” 
Tē jı̄-cha̍p-la̍k khò Lūn Tō͘-ún 
Tō͘-ún sè-kan ta̍k ūi ū, pêng-siông ū gō͘ la̍k chhùn tn̂g, nā-sı̄ tı̄ khah joa̍h ê toē kiám-chhái oē kàu chhioh-poàⁿ tn̂g, ia̍h kàu chńg-thâu-á ê toā. Tō͘-ún lóng sı̄ tùi nn̄g chhut ê. Hit ê toā bé ê, seng-khu ū pah goā ê ı̂ⁿ-khoân, sı̄ hō͘ in oē chhun-kiu, oē sô. In ia̍h ū iù-iù ê mn̂g. Tō͘-ún ê thâu chiam-chiam bé pı̂ⁿ-pı̂ⁿ, chhùi ū téng-ē tûn, ēng téng tûn lâi the̍h mı̍h, chóng-sı̄ bô chhùi-khí. In oē chhun chı̀n-chêng, ia̍h oē kiu tò-thè, ū-sı̂ in ê bé tiàm tı̄ khang-lāi, nā ū sím-mı̍h beh kāng in, in chiū koáⁿ-kín kiu jı̍p-khı̀. 
Tō͘-ún bô ba̍k-chiu thang khoàⁿ, iáu-kú oē hun-piat mı̂ jı̍t. Khah siông jı̍t-sı̂ tiàm khang-lāi, mı̂-sı̂ chiah chhut-lâi, án-ni bián-tit hō͘ sím-mı̍h mı̍h lâi siong-hāi. In bô hı̄-khang thang thiaⁿ, ia̍h bô phı̄ⁿ-khang thang phı̄ⁿ, só͘-í bô siáⁿ oē phı̄ⁿ mı̍h ê bı̄, put-kò oē kéng i só͘ ài chia̍h kúi-nā hāng ê mı̍h nā-tiāⁿ. Seng-khu lóng ū iù-iù ê kńg, tùi chiah-ê kńg thang chhoán-khùi, nā-sı̄ in ê náu-kun put-chí lāi, só͘ sô-tio̍h ê ūi, só͘ kha̍p-tio̍h ê mı̍h liâm-piⁿ oē chai. 
Tō͘-ún tio̍h tiàm tı̄ khah tâm-sip ê ūi, nā lia̍h i lok tı̄ ta-ta ê só͘-chāi chiū sí. In ê khang lóng ū siûⁿ hō͘ i liâm-liâm ku̍t-ku̍t, in-ūi in mı̂-sı̂ tio̍h chhut-lâi. Koh in ū chia̍h ia̍h ū pàng, só͘ pàng ê, chiū-sı̄ khang-kháu sang-sang ê thô͘; só͘-í khang khah siông bô loā chhim, chóng-sı̄ ū-sı̂ lâng ku̍t kàu chhit poeh chhioh chhim, ia̍h bat ū khoàⁿ-kı̀ⁿ ū tō͘-ún tı̄-teh. Khang-toé khah khoah toā, ná chhin-chhiūⁿ pâng ê khoán-sit, khang-kháu siông ēng chhiū-hio̍h lâi khàm, hō͘ chhı̀n-chhái mı̍h khah boē khoàⁿ jı̍p-khı̀. In só͘ chia̍h ê chiū-sı̄ thô͘; chháu-ba̍k ê hio̍h, kap chhiⁿ thı̂ hit hō ê lūi, chit hāng sı̄ chham in ê tin-e̍k, thang hō͘ in ê khang liâm-ku̍t ê lō͘-ēng, koh chı̍t hāng sı̄ thang iúⁿ-chhı̄ in ê sı̀ⁿ-miā. 
Tùi kó͘-chá ê sı̂ lâng ài hō͘ thô͘ sang, lóng sı̄ ēng loê, chóng-sı̄ tı̄ bô lâng chèng-choh ê só͘-chāi, hiah-ê thô͘ oē sang, sı̄ oá-khò chit hō tō͘-ún lâi loê, in-ūi in sô-lâi, sô-khı̀, hō͘ thô͘ siông-siông tín-tāng, ta̍k ūi ū chhng, hō͘ hong, hō͘, oē jı̍p kàu ē-toé, chiū hiah-ê chháu-ba̍k ê kun oē tit-tio̍h lūn-te̍k; m̄ nā án-ni, in só͘ chia̍h ê thô͘ sı̄ chho͘-siap ê, só͘ pàng ê, sı̄ kng-ku̍t ê, án-ni ia̍h sı̄ hō͘ hiah-ê thô͘ oē khah iù. 
Lâng khoàⁿ hiah-ê tō͘-ún, sı̄ chin sió-khoá ê mı̍h, phah-sǹg put-kò thang choè chhı̄ chiáu, á-sı̄ choè hı̂-jı̄, hit hō ê lō͘-ēng nā-tiāⁿ, lóng m̄ chai iáu ū koh khah toā ê lō͘-ēng, chhin-chhiūⁿ téng-bı̄n só͘ kóng ê. Hāi ah ! Siōng-tè ê tı̀-hūi kiám m̄ sı̄ ke̍k toā bô pí, hō͘ lâng siūⁿ boē liáu mah ? 
Tē jı̄-cha̍p-chhit khò Pa-lê 
Pa-lê sı̄ Hoat-kok ê kiaⁿ-siâⁿ, sè-kài tē jı̄ toā siâⁿ, khí tı̄ Sek-ı̀n hô. Chit tiâu hô ū chiap kúi-nā tiâu soè tiâu ê hô, só͘-í chit só͘-chāi ê pı̂ⁿ-iûⁿ chı̄n pûi, Pa-lê sı̄ khí tı̄ chit ê pı̂ⁿ-iûⁿ. Ū choē-choē hô-kau, thih-lō͘, toā lō͘, iàu-kín ê lō͘ lóng tùi Pa-lê siâⁿ-lāi keng-kè, tùi chit ê in-toaⁿ Pa-lê siâⁿ put-chí lāu-jia̍t. 
Siâⁿ-goā sı̀-ûi chō phàu-tâi lâi chiàu-kò͘ i ê siâⁿ. Chit ê siâⁿ chı̄n toā, goā-bı̄n ê chiu-ûi ū 73 lí, tùi tāng kang kàu khí hó keng-kè 20 nı̂, che sı̄ kan-ta chō siâⁿ-chhiûⁿ kap goā-bı̄n lóng-chóng ê phàu-tâi nā-tiāⁿ. Só͘ khai ê gûn ū ﹩7000,0000. Siâⁿ-chhiûⁿ sı̀-ûi ū 69 ê mn̂g, 56 ê sı̄ lâng keng-kè ê, 9 ê sı̄ thih-lō͘ keng-kè ê, 4 ê sı̄ tı̄ chúi-nı̍h chûn-chiah keng-kè. 
Pa-lê siâⁿ ê lâng in ê sèng-chêng hò͘ⁿ chhia-hoâ, ài thit-thô, só͘-í tı̄ siâⁿ-lāi ū 40 keng ê hı̀-tâi, choē-choē keng chok-ga̍k, chhiùⁿ-khek, thiàu-bú ê chhù, lâng beh jı̍p-khı̀ khoàⁿ, tio̍h chhut chı̂ⁿ khah choē. Nā-sı̄ joa̍h thiⁿ ê sı̂ khàng-toē ê só͘-chāi ia̍h ū án-ni, chiū khoàⁿ ê lâng só͘ chhut ê chı̂ⁿ khah séng. 
Tı̄ siâⁿ-lāi tē it choē lâng tiàm ê só͘-chāi ia̍h ū pı̄-pān khàng-toē, chéng-tùn chhin-chhiūⁿ hoe-hn̂g ê khoán, siat í-liâu, chō tiau-khek ê siōng, pı̄-pān chúi-choān kàu put-chí hó-sè, thang hō͘ sòng-hiong ê lâng tı̄-chiah thit-thô lı̄-ek sin-thé. 
Siâⁿ-goā ê só͘-chāi pún chı̍t ê toā chhiū-nâ m̄ chiâⁿ mı̍h, só͘ hoat ê chhiū lóng boē toā, kàu chı̍t ê hông-tè ū chéng-tùn hō͘ i pı̀ⁿ choè Au-chiu it-téng ê hoe-hn̂g, lāi-bı̄n ū khui ô͘, chhòng lo̍h hō͘ chúi tùi koâiⁿ chhiâng lo̍h kē, ū khui toā lō͘, siang-pêng ê chhiū-bé saⁿ-chiap, hō͘ hit tiâu lō͘ put-chí chhiⁿ-chhùi ı̀m-ńg, thong Pa-lê lâng put-lūn pı̂n hù nā ū bé-chhia lóng ài lâi tı̄-chia koáⁿ i ê bé-chhia thit-thô. Chit só͘-chāi ê kéng-tı̀ chı̄n ha̍h lâng ê sim-ı̀. Koh kúi-nā só͘-chāi khah su tām-po̍h, ia̍h sı̄ put-chí hó kéng-tı̀, thang tiau-ióng lâng ê seng-khu. 
1541 nı̂ ê sı̂ Hoat-kok ê hông-tè ū khí chı̍t keng chhù, sù-hong chha-put-to 50 goā tn̄g, só͘ ūi ê chhù tô͘, só͘ khí ê khoán, i ê súi kàu chit tia̍p thiⁿ-ē boē pí-tit. Chêng choè hông-kiong, taⁿ sı̄ choè khǹg ūi-tô͘, tiau-khek ê siōng kap Ai-kı̍p, Hi-lı̄-nı̂, Lô-má ê kó͘-tóng. Kàu tı̄ 1566 nı̂ ū koh khí chı̍t keng choè hông-kiong, tn̂g chha-put-to chı̍t lí, nn̄g keng ê tiong-kan ū chı̍t keng chhù lâi saⁿ-liân, chha-put-to 145 tn̄g tn̂g. Chit keng chhù tı̄ tiong-ng hō͘ sin-kū ê hông-kiong saⁿ-liân, chit tia̍p sı̄ choè khǹg ūi-tô͘ ê só͘-chāi. Chí nn̄g keng tiong-kan ê khàng-toē choè chı̄n súi ê hoe-hn̂g. Chiah-ê chhù saⁿ-liân tùi chit ê in-toaⁿ, chiū i ê súi thiⁿ-ē bô pí. 1871 nı̂ ê sı̂ peh-sı̀ⁿ hoán-loān ûi chit lia̍t ê chhù, pàng hé sio hông-kiong, só͘-í sin ê hông-kiong ū siū sio, hit keng kū ê, kai-chài chí ū chı̍t kak siū sio nā-tiāⁿ. 
Te jı̄-cha̍p-poeh khò Boé hı̂ m̄ bián chı̂ⁿ 
Tı̄ Lûn-tun siâⁿ koâⁿ thiⁿ ê sı̂ ū sng-seh. Sòng-hiong lâng oh-tit thàn chia̍h, boē mı̍h ê lâng ia̍h oh-tit boē. Ū chı̍t ê boē hı̂ ê, tı̄ chı̍t tiâu koe âu-chiūⁿ âu-lo̍h lóng bô lâng boé. Āu-lâi tú-tio̍h chı̍t ê bo̍k-su chiū tùi i kóng, “Sian-siⁿ ah, kin-á-jı̍t chiah-ê hı̂ chin chhiⁿ, koh chin sio̍k, chóng-sı̄ lóng bô lâng boé, m̄ chai sím-mı̍h in-toaⁿ.” Bo̍k-su kóng, “Hı̂ sui-bóng chhiⁿ koh sio̍k, chóng-sı̄ hiah-ê sòng-hiong lâng iû-goân boé boē khí.” Boē hı̂ ê chiū kóng, “Nā-sı̄ án-ni tı̄-chia âu-chiūⁿ âu-lo̍h bô chhái kang, goá beh tò-khı̀.” Bo̍k-su kā i kóng, “Chhiáⁿ bān-chiah, lí chiah-ê hı̂ goá lóng kā lí boé.” Chiū the̍h nn̄g kho͘ gûn hō͘ i, ia̍h kā i kóng, “Lí chiah-ê hı̂ kā goá taⁿ khı̀ sı̀-koè âu kóng, ‘Boé hı̂ m̄ bián chı̂ⁿ, ta̍k lâng thang lâi the̍h’.” Hit ê bo̍k-su àm-chı̄ⁿ tè i āu-bı̄n khoàⁿ-kı̀ⁿ bô chı̍t ê sı̀n i. Ū ê chhut tı̄ mn̂g-kháu khoàⁿ, ū ê tùi thang-á thàm khoàⁿ, phah-sǹg i sı̄ siáu, chiū ki-chhı̀ i. Ū chı̍t ê hū-jı̂n-lâng mē i kóng, “Lí sı̄ chai goán bô chı̂ⁿ beh lâi lāng-gı̄n goán mah ?” Boē hı̂ ê chiū lâi hê-hok bo̍k-su. Bo̍k-su kóng, ‘Lí tio̍h kiâⁿ chit choā, chiàu tāi-seng ê khoán-sit âu hō͘ lâng thiaⁿ, goá beh kap lí saⁿ-kap khı̀.” Nn̄g lâng chiū khı̀. Boē hı̂ ê iû-goân âu kóng, “Boé hı̂ m̄ bián chı̂ⁿ, ta̍k lâng thang lâi the̍h.” Bo̍k-su chiū kóng, “Pêng-iú ah, ū iáⁿ, ta̍k lâng thang lâi the̍h. Chhiáⁿ lín kín-kín lâi, m̄-thang gı̂-ngái.” 
Hiah-ê lâng khoàⁿ-kı̀ⁿ in só͘ bat, só͘ kèng ê bo̍k-su chiah sı̀n, choē-choē lâng cháu lâi the̍h hı̂. Bo̍k-su lóng-chóng pun hō͘ in. Lō͘-bé hit ê mē i ê hū-jı̂n-lâng ia̍h lâi ài the̍h, chóng-sı̄ hı̂ í-keng pun liáu. I khoàⁿ-kı̀ⁿ chiū siū-khı̀ kóng, “Goá bô pí pa̍t lâng khah su, pa̍t lâng bô pí goá khah iâⁿ, cháiⁿ-iūⁿ pun in, bô pun goá ?” Bo̍k-su tùi i kóng, “Lí cháiⁿ-iūⁿ bô khah chá lâi ?” Ìn kóng, “Goá khí-thâu m̄ sı̀n.” Bo̍k-su kóng, “Án-ni lí boē tit-tio̍h ê iân-kò͘ sı̄ tùi lí m̄ sı̀n.” Bo̍k-su chiū kóng, “Goá choè chit ê tāi-chı̀, hit ê ı̀-sù lín chai mah ? Siōng-tè ê un-tián sui-bóng sı̄ pe̍h-pe̍h ê un-sù, chóng-sı̄ lâng siông-siông m̄ sı̀n, tı̀-kàu ki-hoē sit-lo̍h; āu-lâi ài tit-tio̍h lóng bô thang tit-tio̍h, só͘-í chhiáⁿ ta̍k ê kin-á-jı̍t tio̍h lâi chiū-kūn Siōng-tè, tit-tio̍h i ê un-tián. Sèng-keng kóng, Chit tia̍p chiū-sı̄ chiap-la̍p ê sı̂; tit-tio̍h kiù ê jı̍t.” 
Tē jı̄-cha̍p-káu khò Ti-tu 
Ti-tu chin choē hō, iā ta̍k só͘-chāi ū, chóng-sı̄ tı̄ sio-lō ê só͘-chāi ū khah choē. 
I ê sin sı̄ pun choè nn̄g chat. Ū poeh ki kha, ta̍k ki ū chhit chat, bé chat ū nn̄g ki kau. Ū nn̄g ki chhiu, khoán-sit sı̄ lio̍h-lio̍h-á chhin-chhiūⁿ kha. Ba̍k-chiu ū poeh lúi, ū-ê la̍k-lúi, ū hō ū nn̄g lúi nā-tiāⁿ. Tùi chhut nn̄g kàu toā bô piàn khoán. Bú ê khah toā kang ê, pàng nn̄g chiū kiⁿ si lâi pau. Pau hó ū-ê iāng, ū-ê hē tı̄ an-ún ê só͘-chāi, ta̍uh-ta̍uh lâi chiàu-kò͘. Nn̄g chin choē, kàu 2000 ia̍h ū. 
Ta̍k hō oē kiⁿ bāng. Pak-tó͘ lāi ū gō͘ la̍k ha̍t, ta̍k ha̍t ū chheng goā khang, si chiū tùi chiah-ê khang chhut, tùi āu-bı̄n thiu chhut-lâi. Si pún sı̄ liâm-liâm, nā tú-tio̍h khong-khı̀ chiū ta. 
Ài-beh kiⁿ bāng chiū tio̍h kéng só͘-chāi kàu hó-sè, jiân-āu chiah thiu si lâi kiⁿ i ê bāng, ū-ê kiⁿ bāng liáu chiū tiàm tı̄ tiong-ng. I ê si ióng ia̍h ū lō͘-ēng, siat-sú ū nn̄g châng chhiū saⁿ lı̄-khui, sı̄ ēng i ê si hō͘ hong chhe khı̀ liâm tı̄ hit pêng chhiū, jiân-āu chiū kiⁿ bāng-á. Pe thâng nā tú-tio̍h hit ê bāng-á, chiū hō͘ si liâm-teh, ti-tu chiū tùi tiong-ng cháu-lâi lia̍h-khı̀ chia̍h. 
Ū chı̍t hō iah toē, nn̄g chhùn goā chhim, choh siū tı̄ lāi-tiong, sı̀-ûi kiⁿ bāng-á, téng-bı̄n ū chı̍t ê mn̂g, nā ū thâng jı̍p tı̄ lāi-bı̄n, i chiū ēng mn̂g lâi koaiⁿ oá. 
Lâm A-bí-lı̄-ka só͘ chhut ê, seng-khu ū nn̄g chhùn tn̂g, piàn thé sı̄ ngó͘ sek. 
Ti-tu oē kā thâng-thoā hō͘ i sí. Ū hō, lâng nā hō͘ i kā chiū oē hoat jia̍t, oē chéng, oē chin kan-khó͘. 
Tē saⁿ-cha̍p khò Lı̂n-bín ê, tit-tio̍h lı̂n-bín 
Chá tı̄ Lô-má kok ū chı̍t ê lô͘-châi miâ kiò An-lô-kè, in-ūi hō͘ chú lâng phah kàu chin siong-tiōng, i chiū cháu-khı̀ bih tı̄ soaⁿ-nı̍h. Tı̄ hia sı̀-koè kiâⁿ, chin kú bô thang chia̍h, seng-khu ià-siān, jı̍t beh lo̍h ê sı̂ kàu chı̍t ê toā ê chio̍h-tōng, chiū jı̍p-khı̀, tó-teh beh khùn. Hut-jiân chhíⁿ khoàⁿ-kı̀ⁿ chı̍t chiah sai, chin toā chiah, chin ok, khiā tı̄ tōng-kháu. 
An-lô-kè khoàⁿ-kı̀ⁿ án-ni, kiaⁿ kàu ngia̍uh-ngia̍uh chhoah, in-ūi bô lō͘ thang siám-pı̄, phah-sǹg tek-khak oē hō͘ sai kā-khı̀ chia̍h. Khoàⁿ-kı̀ⁿ sai lóng bô lâi kā i, sı̄ chēng-chēng, teh khiā tı̄ tōng-kháu, koh tia̍p-á kú ûn-ûn-á chı̀n-chêng, chhin-chhiūⁿ chin koai ê khoán-sit, ná kiâⁿ ná chhan. An-lô-kè khoàⁿ-kı̀ⁿ i chı̍t ki kha ū chéng koh lâu huih, sai teh kiâⁿ ê sı̂ ta̍uh-ta̍uh chhiáng, ta̍uh-ta̍uh chhiáng, i chiū kūn-oá ēng chhiú bong sai ê kha, ài khoàⁿ-bāi-teh, chiū chai kha lâu huih ê iân-kò͘, sı̄ in-ūi kha-ē ū chha̍k-tio̍h chı̍t ki toā ki chhı̀, tiùⁿ lâng. An-lô-kè chiū chiong chhı̀ puih-khí-lâi, koh chek lâng hō͘ i chhut. Lâng í-keng chhut, kha khah boē thiàⁿ, sai chin hoaⁿ-hí, ēng chı̍h chı̄ i ê chhiú, khoán-sit chhin-chhiūⁿ beh kā i seh to-siā. 
Tùi hit sı̂ liáu-āu, chit chiah sai kap An-lô-kè kiat choè hó pêng-iú, siông-siông tè i tı̄ āu-bı̄n, mı̂-sı̂ khùn tı̄ i ê kha-ē, jı̍t-sı̂ sı̀-koè khı̀ kā cheng-siⁿ pe-chiáu lâi pun i chia̍h, chhin-chhiūⁿ án-ni kúi-nā ge̍h jı̍t kú. 
Āu-lâi An-lô-kè hō͘ peng lia̍h-khı̀. Chiàu Lô-má ê lu̍t-lē, lô͘-châi nā cháu-khı̀, koh hō͘ lâng lia̍h-tio̍h tio̍h sí. Hông-tè hoan-hù tio̍h chiong i hiat-lo̍h sai-hia̍t. Hit jı̍t chin choē lâng cháu lâi khoàⁿ, hông-tè chē tı̄ koâiⁿ ūi teh khoàⁿ. Í-keng chiong An-lô-kè hiat tı̄ sai-hia̍t, chiū khui thih-cha̍h pàng sai chhut-lâi, phah-sǹg sai chhut chiū oē liâm-piⁿ kā i sí, chóng-sı̄ sai khí-thâu tián-ui chin hiông, chı̍t ē chiū tà-lâi, āu-lâi phı̄ⁿ-phı̄ⁿ teh, iô thâu pái bé kā i chı̄ chhiú, lóng m̄-kam kā i. Hông-tè khoàⁿ-liáu chin kı̂-koài, tiàu An-lô-kè chhut-lâi, mn̄g i kóng, “Chit chiah kı̀ⁿ-tio̍h lí, cháiⁿ-iūⁿ koai kàu ná káu nih ?” 
An-lô-kè chiong chêng tı̄ chio̍h-tōng-nı̍h só͘ tú-tio̍h ê kā hông-tè kóng. Hông-tè thiaⁿ-liáu chin hoaⁿ-hí, hoan-hù tio̍h pàng i tò-khı̀, lóng bô beh pān i ê choē.