Hùn-nō͘

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Ū sı̂-chūn 
Hùn-nō͘ sı̄ chı̍t pû chhâ-in
Tâm-tâm ê chı̍t pû chhâ-in
Án-choáⁿ iah án-choáⁿ poé
Kan-taⁿ puh hun
Ah! Puh hun ê chı̍t pû chhâ-in Ū sı̂-chûn
Hùn-nō͘ sı̄ chı̍t tiáⁿ chúi
Sio kún-kún ê chı̍t tiáⁿ chúi
Tiáⁿ-koà khàm ân-ân
It-tı̍t ut tı̄ lāi-té
Ah! Kiông beh khí-siáu ê chı̍t tiáⁿ chúi Ah! Ū sı̂-chūn
Hùn-nō͘ kèng-jiân sı̄ chı̍t tiâu lō͘
Pêⁿ-pêⁿ tháⁿ-tháⁿ ê chı̍t tiâu lō͘
Sím-mı̍h ê-á tiàm téng-koân ta̍h
Lóng bô iàu-kín Chún-kóng chiàn-chhia lián
Tiau-tı̂ khoaⁿ-khoaⁿ-á kàu
Mā m̄-káⁿ haiⁿ poàⁿ siaⁿ
M̄-káⁿ khiā--khí-lâi khòng-gı̄ ê Ah! Chı̍t tiâu nńg kô-sô ê lō͘
Kan-taⁿ piáu-bı̄n ê tiám-á-ka
Kiông beh chhèng-ian