Hı̂-eng ài chia̍h moâ-sat-ba̍k

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Thiaⁿ tio̍h Lí-ê miâ kiò hı̂-eng , 
Chúi-tı̂-á lāi ê hı̂-cho̍k ,sûi-sı̂ cháu kah pùn-keng .
Khoàⁿ Lí tián kang-hu , Ùi poàⁿ-khong-tiong cho̍k-lo̍h-khı̀ hı̂-un lāi ,
Lia̍h moâ-sat-ba̍k ,sı̍t-chāi ū-kàu pún-téng ,
Bo̍k-koài lâng o-ló Lí-ê te̍k-ki pâi-tio̍h tē-1-téng .