Hı̂ Nā Hoan-sin

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Chı̍t pho koè chı̍t pho 
Chı̍t éng koè chı̍t éng
Ùi Ou-chúi-kau hit pêng ek--lâi
Hiông kài-kài ê hái-éng
Chhim-sı̍t goán goân-pún pûi chut-chut ê sin-khu Chhńg phoê chhńg bah
Chhńg kah bô-bah-bô-thut
Chhńg kah chhun chı̍t ki kut
Tı̍t-tı̍t-tı̍t
Chhun nn̄g lúi ba̍k-chiu jı̂n-jı̂n-jı̂n
Siā-chhut ai-oàn koh hùn-nō͘ ê ba̍k-sı̂n Nā bô hō͘ lâng chhńg kah chhap-chhùi-chhéng
Goán mā m̄-chai goán ê sim-lāi
Ū chı̍t ki kiàm
Mā m̄-chai lāi-sim chit ki kiàm chiah lāi
M̄-chai ka-kı̄ goân-lâi sı̄ chı̍t chiah kiàm-hı̂
Ē-tàng chhiat-tn̄g khó͘-to̍k ê hái
M̄-chai ka-kı̄ goân-lâi sı̄ chı̍t boé poe-hı̂
Ē-tàng poe-lı̄ khó͘-lān ê im-iáⁿ
Sı̄m-chí m̄-chai ka-kı̄ sı̄ hı̂
Ē-tàng hoan-sin Chit boé hı̂
Hoan chı̍t ē sin
Phut-chhih chı̍t siaⁿ
Liòng-chhut hái-bı̄n
Thiàu-khui Ou-chúi-kau
Siû hiòng khoah bóng-bóng ê Thài-pêng-iûⁿ