Hi-hán ê Kiù-lâng

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Kūn-jı̍t tùi Tân Bit Thoân-tō thiaⁿ-kı̀ⁿ ê siau-sit, soà kiò goá siá kúi-jı̄ tı̄ pò-choá. Sin-po͘ Kàu-hoē Un A-lı̂m tiàm tı̄ Loê-thâu-soaⁿ sio-hiā, chhù-āu chı̍t khut toā-thâm, put-sı̂ poa̍h-lâng sit-lo̍h sı̀ⁿ-māi; lâng kóng, “Lia̍h kau-thoè.” Kū-le̍k 7 ge̍h 29 jı̍t, hut-jiân A-lı̂m-hiaⁿ ê kiáⁿ A-an, chhit hè, poa̍h-lo̍h chúi. Kai-chài A-lı̂m ê sió-tı̄ A-hong ê kiáⁿ A-chúi, cha̍p-it hè nā-tiāⁿ, khoàⁿ-kı̀ⁿ sió-tı̄ poa̍h-lo̍h-chúi, sûi-sı̂ thǹg-saⁿ lo̍h-chúi siû khı̀ kiù i, kàu kiù khí-lâi, gín-ná tō chhin-chhiūⁿ sí; kai-chài koh kiù-oa̍h khí-lâi. Hit-sı̂ ū toā-lâng tiàm soaⁿ-téng teh khoàⁿ, ū lâng khı̀ kiò gín-ná ê lāu-pē; siat-sú in lāu-pē lâi iā kiù bô lâng. Chiàu-khoàⁿ cha̍p-it hè kiáⁿ, ū hit hō ê sim-hiong, sı̍t-chāi khó-chhú; thang khoàⁿ ūi-tio̍h kut-jio̍k ê thiàⁿ-sim chin toā. Chit khoán ê kiù-lâng sı̍t-chāi chin hi-hán. Lán sı̀n Chú ê hiaⁿ-chí, nā o̍h chit ê gín-ná ê phe-miā kap thiàⁿ kut-jio̍k ê hiaⁿ-tı̄, m̄-chai oē ke-kiù loā-choē lâng chhut tı̄ tı̂m-lûn ê só͘-chāi ? Chin-choē lâng sı̄ kan-ta khiā teh khoàⁿ, kap kiò lâng chhut-la̍t; sı̍t-chāi tio̍h ka-tı̄ chhut-la̍t. (Tâi-oân Kàu-hoē-pò tē 488 koàn,1925 nı̂ 11 ge̍h)