Hoâ-ke kiaⁿ kiàn-siàu

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Hoâ-ke hoâ-ke Lí ná m̄ kóng-oē ? 
Lí mài kiaⁿ kiàn-siàu hó--bô ,
Lí kám-chai ? Lí sı̄ kok-pó kip --ê-neh !
Ài ū chū-sı̀n ,m̄-thang khoàⁿ-khin ka-kı̄,
Kui-jı̍t bih-bih chhih-chhih ,m̄-káⁿ kı̀ⁿ-lâng ,
Án-ni sı̄ éng-oán bē-tàng chhut-thâu-thiⁿ .