Hok-chè Ka-kı̄

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Keng-koè chiah kú ê khó͘-chiàn 
Chiah kú ê liân-hêng ha̍p-chhiòng
Bú-lı̂m í-keng thóng-it
Bú-lı̂m lı̂m-tiong bô hong bô iô
Kang-ô͘ ô͘-nı̍h bô hong bô éng
Thian-hā thài-thài pêng-pêng
Sè-kài tāi-tāi tông-tông
Chá-nı̂ ê lí-sióng ta̍t-sêng ah! Chheng-êng bô kúi kang
Hoat-hiān bô te̍k-jı̂n ê jı̍t-chí
Chin pháiⁿ koè
Seng chiàⁿ-chhiú phah tò-chhiú
Kám-kak bē koè-giàn
Kan-chhùi kho͘-phih lēng-goā chı̍t ki chiàⁿ-chhiú
Ēng chiàⁿ-chhiú phah chiàⁿ-chhiú
Che, ū khah chhı̀-khek to̍h tio̍h Koh kho͘-phih chı̍t-ki tò-chhiú lâi phah tò-chhiú
Kho͘-phih chiàⁿ-kha that chiàⁿ-kha
Kho͘-phih tò-kha that tò-kha
Kho͘-phih chı̍t ki chhùi lé lēng-goā hit ki chhùi
Kho͘-phih chı̍t tùi ba̍k-chiu gı̂n lēng-goā hit-tùi
Kho͘-phih chı̍t lia̍p sim-koanN hūn lēng-goā hit-lia̍p Kho͘-phih chı̍t-ê ka-kı̄
Ka-kı̄ chhiâng ka-kı̄
Jı̂n-seng chiah ū ı̀-gı̄! Í-siōng sı̄ chı̍t ê bı̄-lâi
Lán hiān-chhú-sı̂ iáu-boē thóng-it bú-lı̂m
Iáu-bē thian-hā thài-pêng sè-kài tāi-tông
Put-koh, lán khai-sí hùn-liān ka-kı̄
Kho͘-phih ê lêng-le̍k Seng kho͘-phih chiàⁿ-chhiú
Thang lâi phah chiàⁿ-chhiú
Nā bô, bı̄-lâi it-tàn kàu
Bô te̍k-jı̂n ê jı̍t-chí
Hit-hō jı̍t-chí beh án-choáⁿ tō͘?