Hong Chhoe Bı̄n

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Hong chı̍t-chūn-chı̍t-chūn, 
Chhoe-kà lāu-lâng ê bı̄n niauh-ā-niauh,
Ná chúi teh kún-iaⁿ,
Chúi-bı̄n ê chûn chhe̍k-.chı̍t-.ē, chhe̍k-.chı̍t-.ē,
Chhoe kà gín-á ê bı̄n sı̀m-ā-sı̀m,
Ná chúi teh iô-iaⁿ,
Chúi-bı̄n ê chûn chı̍t-sı̂ koân, chı̍t-sı̂ kē,
Chhoe-kà chòng-teng ê bı̄n peⁿ-chhun-chhun,
Ná chúi teh khùn,
Chúi-bı̄n teh kiâⁿ ê chûn ná hûn. (Liân-chiau-hoe Tâi-bûn cha̍p-chı̀ Tē 23 kı̂, 2004 nı̂ 7 goe̍h)