Hu-chhe

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Lí nā-sı̄ bí-lē ê tó-sū 
Goá chiū-sı̄ ûi tı̄ lí sı̀-chiu-ûi
Éng-éng sè-sè
Ūi lí in-khı̂n kò͘-siú ê hái-hoāⁿ Tı̄ tang-pêng
Goá sı̄ ióng-chōng khó-khò ê gân-hoāⁿ
Hō͘ lí it-chhè ê tiû-tû kap kiaⁿ-hiâⁿ
An-sim khò-tiàm goá ê keng-kah Tı̄ sai-pêng
Goá sı̄ un-jiû thé-thiap ê soa-hoāⁿ
Khoaⁿ-khoaⁿ-á kā lí hu kā lí sioh
An-ùi lí só͘-ū siū-siong ê hûn-jiah Goá nā-sı̄ ko͘-toaⁿ ê tó-sū
Lí chiū-sı̄ ûi tı̄ goá sı̀-chiu-ûi
Éng-éng oán-oán
Kap goá loân-ài bē soah ê hái-iûⁿ Tı̄ tang-pêng
Lí sı̄ sim-heng khui-khoah ê Thài-pêng-iûⁿ
Chiap-la̍p goá ê múi chı̍t tiâu khe-liû
Mā chiap-la̍p khe-liû lāi-té choân-pō͘ ê nı̂-soa Tı̄ sai-pêng
Lí sı̄ chhim-chêng ê hái-kiap
Un-jiû koh pó-siú
Hō͘ goá sı̂-siông chùi tiàm lí ê ài nı̍h Ài, hō͘ lán chò-hoé
Chhin-chhiūⁿ thiⁿ chhin-chhiūⁿ tē
Hiah-nı̍h kú hiah-nı̍h tn̂g