Iâu-giân SARS gō͘ chi sı̀

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Hoat-bū pō͘-tiúⁿ chhut-bı̄n kèng-kò 
Nā ū lâng tı̄ chit-tiûⁿ khòng SARS ê chiàn-cheng tiong
Sàn-pò͘ iâu-giân
It-tēng beh kā i lia̍h lâi koaiⁿ I kóng SARS bô khò-phà
Iâu-giân siōng khó-phà
Thiaⁿ kóng iân-giân sı̀-kè thoàⁿ, sok-to͘
Pí Tiong-kok hı̀-iām ê thoân-liám pēⁿ-to̍k
Cháu khah kín
In kóng Tiong-kok tùi Tâi-oân
Hoat-tōng seng-hoà-chiàn! SARS pēng bô khó-phà
Kám-liám-lu̍t chin kē
Ài chin kı̄n kū-lı̄ chiap-chhio̍k
Ài keng-koè chhùi-noā
Chiah ē oè--tio̍h
Chún oè--tio̍h, sí-bông-lu̍t
Mā chin-kē
I-hó-lu̍t ū kàu koân
Koân kàu 97 pha goā Sı̄ àn-choáⁿ-kóng ı̄-hông SARS
Sı̄ chı̍t tiûⁿ choân-bı̂n ê chiàn-cheng?
Sı̄ àn-choáⁿ kóng tı̄-liâu SARS
Sı̄ chı̍t tiûⁿ Tâi-oân ê chiàn-cheng? Sı̄ àn-choáⁿ hông-tı̄ úi-oân-hoē chú-úi
Lâng lóng kiò i chí-hui-koaⁿ?
Sı̄ àn-choáⁿ hō͘-sū oè-tio̍h SARS sí--khı̀
Sı̄ ûi-kok hi-seng chhāi-jı̍p tiong-lia̍t-sû Àn-ne kám-ū sǹg teh sàn-pò͘ iâu-giân?
Sı̄ àn-choáⁿ Tiong-kok chı̍t-bı̄n phiàn Kok-chè oē-seng-cho͘-chit
Kóng Tâi-oân sı̄ in ê chı̍t pō͘-hūn
Kóng in í-keng ū teh pang-bâng Tâi-oân hông-tı̄ Tiong-kok pēⁿ-to̍k?
(Kı̂-koâi, sı̄-m̄-sı̄ in sim-ba̍k-tiong it-tı̍t jı̄n-ûi
Tâi-pak ê chhı̄-tiúⁿ sı̄ in phài--ê?) Sı̄ àn-choáⁿ Tiong-kok koh chı̍t-hong-bı̄n chó͘-tòng Tâi-oân
Ka-jı̍p WHO?
Hō͘ lán m̄-sı̄ who?
Hō͘ lán who to m̄-sı̄? Sı̄ àn-choáⁿ Tiong-kok it-tı̍t teh chhui Tâi-oân ê âm-á-kún?
It-tēng ài kā lán tēⁿ hō͘ sí?
Àn-ne kám bô sǹg soan-chiàn?
Àn-ne kám ū sǹg sàn-pò͘ iâu-giân? Sı̄ àn-choáⁿ Tâi-oân ê koaⁿ-oân jı̍p-khı̀ kám-liám ê só͘-chāi
Ài chhēng seng-hoà-chiàn ê hông-oē-i
Chhēng kah ná-chhiūⁿ thài-khong-jı̂n?
Sı̄ àn-choáⁿ Tâi-oân choân-bı̂n lóng ài koà chhùi-am
Koà kah ná-chhiūⁿ ho̍k-bı̄n ê jím-chiá? Sı̄ àn-choáⁿ koh thiaⁿ-kóng, liâm-piⁿ
Tâi-oân tio̍h beh o̍h Bi-kok
Tùi-hù seng-hoà kong-kek ê chò-hoat
Ta̍k-lâng ài chù ı̄-hông-siā
Ta̍k-lâng lóng beh pun chı̍t thò hông-to̍k bı̄n-khū?