Ióng-kiāⁿ ê Kha-pō͘

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 -siá hō͘ Chng Chhiu-hiông 
 Chhiu-hong hiu-hiu kiò ê bāng-tiong 
Hoat-hiān kiâⁿ-koè ê kha-pō͘
Hûn-jiah ná-chhiūⁿ sı̄ ná lâi ná bū
Kha-pō͘ siaⁿ khiok jú lâi jú bêng
Jú lâi jú toā siaⁿ Ióng-kám khı̀ chò ê bāng
Ū kek-bēng cheng-sı̂n ê bāng Chóng-ū chı̍t kang
Hiông-hiông chhéⁿ--khí-lâi
Hoat-hiān m̄-nā sı̄ bāng
Sı̄ ióng-ióng kiāⁿ-kiāⁿ ê hiān-sı̍t
Ióng-kiāⁿ ê kha-pō͘
Bı̂n-á-chài beh koh hiòng chêng
Ta̍h jú toā pō͘