Iōng-chiá thó-lūn:Chùn-hiàn

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Chùn-hiàn lí-hó[siu-kái]

Chùn-hiàn lí-hó, góa-sī Astroviolin. Chìn-chêng lí tī múi-chi̍t-ê chok-chiá ê ia̍h-bīn ê hun-lūi ka sek-ín -- ná-chhiūⁿ tī Chhòa Pôe-hoé ê ia̍h ê category siá [[Category:Chok-chiá|CHH]]. Góa pún-lâi m̄-chai-iáⁿ án-ne chò ê iōng-ì, kā-i khì-tiāu, chin sit-lé. Góa-sī kin-á-ji̍t chiah hoat-hiān, jî-chhiáⁿ ū sin-ê siūⁿ-hoat (kap che ū koan-hē). Siūⁿ-beh chhōe lí thó-lūn. Ū 2 tiám --

 1. Góa khòaⁿ Eng-bûn pán ê Wiki-kè-ōe chin-chōe ia̍h-bīn lóng ū "shortcuts", che sú góa siūⁿ-tio̍h, góan sī-m̄-sī ē-ēng kā múi-chi̍t-ê ia̍h-bīn lóng khui chi̍t-ê bô tiàu-hō ê sin-ia̍h, chiah "redirect" khì gôan-pún ê ia̍h leh?
  Hó-pí: zh-min-nan.wikisource.org/wiki/Thâu-ia̍h, lēng-gōa khui chi̍t-ê zh-min-nan.wikisource/wiki/Thau-iah, chiah kā chit-ê Thau-iah "redirect" khì Thâu-ia̍h.
  Án-ne chò ê bo̍k-te̍k sī:
  1. Hong-piān tiān-náu lāi chiām-sî bô phah POJ nńg-thé ê iōng-chiá.
  2. Ē-ēng kái-koat tiàu-hō sú-iōng bô thóng-it ê būn-tê. (Chhiūⁿ "oe", "oa" ê tiàu-hō beh piau tī toh-chi̍t-ê jī téng-kôan; ū-ê siá "óe", ū-ê siá "oé", án-ne tiāⁿ ē chhōe-bô ia̍h-bīn khǹg toh-ūi. Khòaⁿ chit-ia̍h ê le̍k-sú ē hoat-hiān, Chit-ia̍h kiàn-li̍p tī "Author:" hā ê sî, "chhoa","poe", "hoe", 3 jī ê tiàu-hō siá tī-leh bô-kâng ūi, nā-sī siá chi̍t-ia̍h "Chok-chia:Chhoa Poe-hoe" chiah liân-kòe iōng khí-lâi sī-m̄-sī khah hong-piān leh?^^)
 2. Eng-bûn ê Wiki-kè-ōe tī leh hun-lūi ê sî, nā-sī chò sek-ín lóng ē siá chôan-miâ.
  Hó-pí "Wikipedia:What is Wikipedia" ê hun-lūi sī [[Category:Wikipedia|What is wikipedia]]. Góa siūⁿ góan mā éng-kai án-ne chhiú-tōng chò sek-ín, jî-chhiáⁿ mài ka tiàu-hō. In-ūi: Ka tiáu-hō ê jī ē sǹg-chò bô-kâng jī, só·-í nā sī it-poaⁿ ê sek-ín ē pìⁿ-chò "A, E, I, O, U" liáu chiah pâi "Á, É, Í, Ó, Ú"! Án-ne category lāi ê pâi-lia̍t tio̍h ē khòaⁿ-tio̍h "chhoxxx -- chhoxxz -- chhuxxx -- chhóxxy". Só·-í nā-sī tī "chhóxxy" lāi ê hun-lūi siá-chò [[Category:????|chhoxxy]], án-ne pâi-lia̍t tio̍h ē piàn-chò "chhoxxx -- chhóxxy -- chhoxxz -- chhuxxx" ah, àn jī-bó pâi, khah hó chhâ.
  Góa án-ne siūⁿ khì-lâi, koat-teng í-āu lóng án-ne chò, chhiú-tōng pâi-lia̍t, ná-chhiuⁿ "Chok-chiá:Chhòa Pôe-hóe" ê hun-lūi -- [[Category:Chok-chiá|ChhoaPoehoe]], liân spaces kap hyphens ia̍h the̍h-tiāu, in-ūi space kap hyphen mā-ē sǹg ji̍p-lâi.

M̄-chai lí ê siūⁿ-hoat jû-hô leh? In-ūi góa chòe-kin khó-chhì, lóng bô chham-ka Holopedia ê pian-chi̍p sek-ín khang-khòe, m̄-chai lín sī chhái-iōng siáⁿ-mih hong-sek leh? --Astroviolin: lâi chhōe góa lim ka-pi! 17:07, 15 June 2006 (UTC)