It-ke chi ông

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Chı̍t-tùi sin-hun ê ang-á-bó͘ tı̄ pâng-keng lāi êng-êng bóng tap-chhùi-kó͘. Chhoà sian-siⁿ: Goá sı̄ lín ang, sı̄ chhù-lāi ê cha-po͘-lâng, mā-sı̄ it-ke chi chú, āu-pái lán tau ê tāi-chı̀ lí tio̍h chun-tiōng goá, hō͘ goá chò-chú. Ông sió-chiá: M̄-tio̍h, goá sı̄ chhù-lāi ê lí chú-lâng, pí lí khah toā, lán tau ê tāi-chı̀ ài thiaⁿ goá--ê chiah-tio̍h ! Chhoà sian-siⁿ: Sı̄ án-choáⁿ kóng, lí ná ē pí goá khah toā? Ông sió-chiá: In-ūi lán tau kan-na goá sèⁿ Ông, goá sı̄ “It-ke chi ông”--a!