Jı̄-bó ê Kò͘-sū

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Sió-pêng-iú, ngó͘-an! 
Lâi lâi lâi
Lâi tha̍k sè-kài-sú
Thiaⁿ goá kóng kò͘-sū
Kin-á-jı̍t beh kóng “Jı̄-bó ê kò͘-sū” Sè-kài tē-tō͘ tián khui lâi khoaⁿ
Ū chı̍t ê kok-ka chin toā lı̄ lán chin kı̄n
Lán chin sek-sāi
Lēng-goā la̍k ê kok-ka lı̄ lán chin hn̄g
Lán chin chheⁿ-so͘ Tı̄ chı̍t-ê sè-kài hoē-gı̄
Hit-ê lán chin sek-sāi ê kok-ka
Kā lán ê kok-miâ chhiúⁿ--khı̀
Hāi lán choá-thâu bô miâ choá-bé bô sèⁿ
Hāi lán bô sêng lâng-hêng
Hāi lán tı̄ sè-kài ê bı̄n-cheng iûⁿ--khı̀
Hāi lán tı̄ tē-kiû siau--sit-khı̀ Lēng-goā ū la̍k ê kok-ka
Lán chin chheⁿ-so͘
Koan in sin-khu chin tiōng-iàu ê pō͘-ūi hō͘ lán Ū chı̍t-ê Au-chiu ê kok-ka
Chiok ū kut-khı̀
Ēng i kok-miâ tiong-ng ê lêng-kut koan hō͘ lán
Chò lán khiā--khí-lâi ê hit-ki lêng-kut T Chı̍t-ê Pak-bí-chiu ê kok-ka
Koan i ê téng-poàⁿ-sin hō͘ lán chò lán ê téng-poàⁿ-sin A Tang-au chiàn-loān tiong ê chı̍t-ê kok-ka
Koan i ê thâu-khak hō͘ lán chò thâu-khak chò lán chū-kí I Lâm-bí-chiu chı̍t-ê sàn-chiah ê kok-ka
Kā i ı̂ⁿ-ı̂ⁿ ê sim-koaⁿ
Hoâiⁿ-chhiat chò nn̄g-poàⁿ
Chı̍t-poàⁿ chò lán chiàⁿ-chhiú sèng-lı̄ ê chhiú-sè V
Lēng-goā chı̍t-poàⁿ chò lán tó-chhiú lēng chı̍t-ê sèng-lı̄ V
Sim-koaⁿ-á-bah ûi--khí-lâi ê hái-éng-poaⁿ un-jiû ê siang-chhiú W A-chiu ê siâⁿ-chhı̄ kok-ka
Koan i ê ē-poàⁿ-sin hō͘ lán chò ē-poàⁿ-sin A Chı̍t-ê Lâm-bí chiok sè ê kok-ka
Khò ūn-hô seng-chûn ê kok-ka
Koan in ê siang-kha hō͘ lán chò siang-kha N
Hō͘ lán ē-tàng khiā--khí-lâi
Hō͘ lán ē-tàng thong-hêng sè-kài Sè-kài ū la̍k ê kok-ka khek in ê kut koah in ê bah
Hō͘ lán bô sêng lâng ê lâng-hêng
Siau-sit khı̀ ê lâng-hêng
Iûⁿ--khı̀ ê lâng-hêng
Koh khiā--khí-lâi
Khiā thêng-thêng tı̄ sè-kài ê bı̄n-chêng Sió-pêng-iú, hit la̍k ê kok-ka ê miâ
Ài kı̀ hō͘ tiâu
Khek tiàm lán ê sèⁿ-miā lāi-té
Sui-jiân in ê miâ khoàⁿ--khí-lâi sió-khoá chheⁿ-so͘
Sió-khoá koài-koài: AUS RIA
C NADA
CROAT A
PUERT RICO
SING PORE
PA AMA Chia-ê miâ
Ài kı̀ hō͘ tiâu-tiâu-tiâu
Chit la̍k ê kok-ka í-keng chiâⁿ-chò lán ê chı̍t-pō͘-hūn
Lán mā í-keng chiâⁿ-chò chit la̍k-ê kok-ka ê chı̍t-pō͘-hūn Tān-sı̄ bô khó-lêng sı̄ kā lán ê miâ chhiúⁿ khı̀ chhàng
Hit-ê kok-ka ê chı̍t-pō͘-hūn
In-ūi lán ê miâ kap in ê miâ
Liân chı̍t-ê jı̄-bó
To bô koan-hē