Jı̍t kè jı̍t

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Jı̍t kè jı̍t 
 Lāi-sim jı̍t-jı̍t oāⁿ-sin (II Lı̂m.3:16) 
 1.“Jı̍t kè jı̍t .” Siōng-tè ah ! kiû Lí oāⁿ-sin goá. 
Ēng Lí chiok-hok ê oa̍h-miā ;
“Jı̍t kè jı̍t .” Siōng-tè ah ! kiû Lí hû-chhı̂ goá,
Ēng Lí ê koân-le̍k un-tián ê sı̂n. 2.“Jı̍t kè jı̍t .”Kiù-chú ah! kiû Lí thê-hê goá ,
Hō Lí ê lô-po̍k ı̀-ài chū-iû ;
“Jı̍t kè jı̍t .”Chú ah! kiû Lí pang- chān goá ,
Hō goá oē choè Lí lóng chóng ê chí-ı̀. 3.“Jı̍t kè jı̍t .”Kiù-chú ah ! kiû Lí pó- chhí goá ,
Tú-tú tiàm tı̄ ê thiàⁿ-thàng ;
Ko-toaⁿ ê oa8-khò kap sūn-thàn ,
Khoàⁿ kàu tı̄ Lí ê téng-bı̄n. 4.“Jı̍t kè jı̍t .”Kiù-chú ah ! kiû Lí siúⁿ-sù goá ,
Goá só͘ toā khiàm-kheh lóng-chóng ê khùi-la̍t ;
Koh ēng Lí kap Lí chiok-hok ê Sèng Sı̂n,
Éng-oán pó-siú goá tı̄ Lí ê kám-tōng. 5.“Jı̍t kè jı̍t .”Lâi kap chit ê chiàn- cheng kau-chiàn ,
“Jı̍t kè jı̍t .” Lâi choè Lí ê chí-ı̀ ;
“Jı̍t kè jı̍t .”Lâi giâ chit ê Sı̍p-jı̄-kè ,
To̍k-to̍k tui-kiû lâi chiâⁿ-choè Chin-sı̍t. 6. Siōng-tè ah ! pang-chān goá lâi
Chhut-hoat tı̄ chit ê chiong-lâi ,
Éng-oán an-ún tı̄ Lí ê chhiú-lāi ;
Siōng-tè ah ! goá oá-khò Lí lâi sin goá ,
To̍k-it ê Oa̍h-miā “Jı̍t kè jı̍t .” (Tùi Eng-pò ek3) (Tâi-oân Kàu-hoē-pò Tē 483 koàn, 1925 nı̂ 6 ge̍h)