Joē-lí Hoa-sēng-tùn

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Chha-put-to 160 nı̂ chêng ū chı̍t jı̍t kúi-nā lâng tı̄ Bí-kok lâm-pêng ê chhiū-nâ teh choè kang. Tiong-kan ū chı̍t ê siàu-liân lâng chin toā-hàn, iā chin chho͘-ióng, iok-lio̍k ū 18 hè. I tı̄ chhiū-nâ kiâⁿ-lâi kiâⁿ-khı̀. Hut-jiân tı̄ khoe-piⁿ ū thiaⁿ-kı̀ⁿ hū-jı̂n lâng ê siaⁿ teh hoah kiù lâng. Thiaⁿ-kı̀ⁿ siaⁿ chit ê siàu-liân lâng sûi-sı̂ cháu chhut chhiū-nâ khı̀ kàu khoe-piⁿ. Hit-sı̂ khoàⁿ-kı̀ⁿ kúi-nā lâng teh khiú chit ê hū-jı̂n lâng, in-ūi i kiông-kiông beh thiàu-lo̍h chúi-nı̍h. Hū-jı̂n lâng chhut-siaⁿ kóng, Pàng goá khı̀, pàng goá, goá ê kiáⁿ teh-beh tū sí lah, pàng goá. Thiaⁿ-kı̀ⁿ chiah ê oē, siàu-liân sûi-sı̂ oē kı̀-tit chit ê hū-jı̂n lâng ê soè-hàn kiáⁿ, i chin koai, iā chin súi. Hit ē-po͘ i teh thit-thô tı̄ khoe-piⁿ, poa̍h-tó soà hō͘ chúi koah khı̀. Khoe-nı̍h ê chúi chin toā, koh lóng sı̄ thoaⁿ, khoe tiong lóng ū toā chio̍h; ū choē-choē lâng khoàⁿ-kı̀ⁿ gín-ná hō͘ chúi lâu khı̀, iā m̄ káⁿ khı̀ kiù i. In kan-ta khiā teh khoàⁿ. Siàu-liân lâng chı̍t-ē kàu, sûi-sı̂ thǹg i ê saⁿ, ba̍k-chiu sı̀-koè khoàⁿ, khoàⁿ-kı̀ⁿ chı̍t tiám pe̍h-pe̍h tı̄ khoe tiong-ng, i sûi-sı̂ chông lo̍h khoe-lâu. I chai hit tiám pe̍h-pe̍h-ê sı̄ gín-ná ê saⁿ. Hū-jı̂n lâng koh chhut-siaⁿ kóng, Kám-siā Siōng-tè i beh kiù goá ê kiáⁿ, goá só͘ thiàⁿ ê kiáⁿ tı̄ hia lah, i koh phû khí-lâi. Chèng lâng cháu khı̀ khoe-piⁿ, khoàⁿ-kı̀ⁿ gín-ná, liâm-piⁿ hō͘ khoe-lâu phah phû khí-lâi, bô kú iū-koh hō͘ chúi koah tı̂m lo̍h-khı̀. Ū-sı̂ lâu lo̍h thoaⁿ, ū-sı̂ lâu tùi toā chio̍h ê sin-piⁿ kè. Ū-sı̂ chúi kńg-lê, kā i phah kàu lin-lin-gô. Ū-sı̂ tı̂m lo̍h-khı̀ chin kú, ū-sı̂ liâm-piⁿ koh phû khí-lâi. Sui-jiân sı̄ án-ni siàu-liân lâng tı̍t-tı̍t siû, koat-ı̀ beh kiù hit ê gín-ná. Gín-ná ê lāu-bó chin chù-sı̂n teh khoàⁿ. Teh khoàⁿ hit ê siàu-liân lâng chhut-la̍t siû tı̀-ı̀ beh kiù i ê kiáⁿ. Ū-sı̂ i siû kàu chin oá, koh 3 tn̄g, koh 2 tn̄g, koh 1 tn̄g chiū kiù-tio̍h. Iáu-kú sui-jiân lı̄ chı̍t tn̄g i iā boē-oē siû khah oá. I taⁿ têng-pē chhut-la̍t. I chai koh bô hn̄g chiū kàu tē-it gûi-hiám ê só͘-chāi. Tı̄ chia khoe lâu, chhin-chhiūⁿ hong-thai liáu, hui-siông ê thàu. Chûn kàu chia iā siông-siông tı̂m lo̍h-khı̀. Gûi-hiám ê só͘-chāi í-keng kàu lah. I koh toā chhut-la̍t, gín-ná hiám-hiám hō͘ i khiú-tio̍h. M̄-kú khiú bô tio̍h chiū koh lâu khı̀. I koh-chài phe-sí iah, phe-sí siû. Taⁿ iū-koh khiú bô tio̍h. Chin khó-sioh. Hit-sı̂ gín-ná ê lāu-bó kàu-ke̍k hoân-ló. Koh chı̍t pái siàu-liân lâng hē-miā siû, chèng lâng khoàⁿ kàu tiāu khı̀. Taⁿ i kó-jiân kiù oē tio̍h á-boē? Kàu chia chúi ná chhin-chhiūⁿ kún. Toā lâng kap gín-ná lóng hō͘ éng khàm khı̀. Taⁿ koh phû khí-lâi. Siàu-liân lâng koh chhut-la̍t iah 2, 3 ē, chèng lâng chhut-siaⁿ hoah bān-soè, gín-ná hō͘ i khiú-tio̍h lah. Lāu-bó hoaⁿ-hí kàu boē kò͘-tit. Chóng--sı̄ hoaⁿ-hí liâm-piⁿ koh-chài pı̀ⁿ choè iu-būn. In nn̄g-ê koh-chài tı̂m lo̍h-khı̀. Taⁿ in lâu-lo̍h thoaⁿ, hō͘ chúi phah-lâi phah-khı̀. Kai-chài sı̄ chı̍t ba̍k-nı̍h-kú nā-tiāⁿ. In koh phû khí lâi. Taⁿ i siû oá kı̂ⁿ. Chı̍t chhiú phō gín-ná, chı̍t chhiú iah, chèng lâng kín cháu oá lâi kā in khiú khí-lâi. Lāu-bó hoaⁿ-hí kàu ná beh siáu, chiū chhut-siaⁿ kóng, Goān Siōng-tè pò-tap lí ê un. I tek-khak pa̍t jı̍t beh hō͘ lí chiâⁿ choè gâu lâng. Kám-siā put-chı̄n. Siàu-liân lâng kó-jiân chiâⁿ chı̍t ê gâu lâng. Bô kú i tng-peng, choè koaⁿ, lō͘-bé choè Bí-kok thâu chı̍t ê Tāi-chóng-thóng. I ê miâ-siaⁿ kin-á-jı̍t moá thiⁿ-ē. Joē-lí Hoa-sēng-tùn chiū-sı̄ i ê miâ. (Tâi-oân Kàu-hoē-pò tē 399 koàn,1918 nı̂ 6 ge̍h)