Kàng Poàⁿ-kı̂

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Ū-ê kok-ka 
Sı̂-siông kàng poàⁿ-kı̂, in-ūi
Sı̂-siông ū-lâng kam-goān ûi-tio̍h kok-kı̂ sí
Kok-kı̂ sêng-chài in seⁿ-miā ê ko-kùi
Kok-kı̂ tı̂m-tāng seng bē khí--lih Ū-ê kok-ka
Kok-kı̂ sı̀-chiàⁿ kui-kí phiau-lâi ia̍t-khı̀
Múi-jı̍t seng choân-kı̂, in-ūi
Kok-kı̂ bo hū-tam lêng-hûn ê súi
Kok-kı̂ khin-khin sang-sang
Seng-kàu piau-chún ūi-tı̀ Ū-ê kok-ka
Nā ū gûi-hiám
Kok-kı̂ kiaⁿ-sí
Bih ǹg kan-boé bih ǹg thiⁿ
Bô kàng, tian-tó kiu ùi téng-ūi
Hiám-hiám thuh phoà kı̂-kan poe--chhut-khı̀
In-ūi hit-ki kı̂ kun-pún m̄-sı̄
Kun-pún m̄-sı̄ kok-kı̂