Kái Ki-phiò SARS gō͘ chi saⁿ

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Kin-á-jit chit-chūn goá èng-kai tı̄ ki-tiûⁿ 
Èng-kai teh thong-koan
Èng-kai teh tán chı̍t pan Se-pak7 747
Poe óng Tâi-oân ê hui-ki Kiat-kó, goá iáu chē tı̄ chia siá si
Beh chē goá ê si
Chı̍t pan su-liām kò͘-hiong ê phùn-siā-ki
Poe tńg-khı̀ Tâi-oân SARS í-keng kā goá ê ho͘-khip-tō
Chhòng kah chin bô sūn-lı̄
Kā goá khò suh chó͘-kok iông-khı̀ seng-chûn ê
Chit-ê ho͘-khip-tō
Tòng--khí-lâi
Beh kā goá chham kò͘-hiong keh-kı̄
Hō͘ goá ê hı̀-hio̍h lian--khı̀ Ū-kàu iau-siū ê Tiong-kok pēⁿ-to̍k
Bi-kok chèng-hú thò-hia̍p tı̄ Tiong-kok pēⁿ-to̍k ê khióng-hat
Hi-bōng goá mài chhut-jı̍p Tâi-oân
Mài chhut-jı̍p SARS chiàn-cheng tiong ê Tâi-oân
Mài chhut-jı̍p Tiong-kok pēⁿ-to̍k kong-táⁿ ê Tâi-oân Hâng-khong kong-si kóng ki-phiò ē-tàng iân-kı̂
In-ūi sı̄ chiàn-cheng bô beh hoa̍t-chı̂ⁿ
Ē-tàng it-tı̍t iân--lo̍h-khı̀
Iân kàu chiàn-cheng kiat-sok chiah tńg-khı̀ Chó͘-kok teh chiàn-cheng
Chó͘-kok pı̄ Tiong-kok pēⁿ-to̍k jı̍p-chhim
Tông-pau tı̄ chiàn-cheng ê khó͘-hái tiong
Goá tán leh tio̍h khà tiān-oē Kā ki-phiò kài-chò tan-thêng
Tı̍t-tı̍t chı̍t choā poe tńg-khı̀ Tâi-oân
Poe tńg-khı̀ Tâi-oân chham-chiàn
Bô-koán ū khó-lêng sı̄ sím-mı̍h goân-in
Chit-tiuⁿ ki-phiò
Bô beh koh poe tńg-lâi Bi-kok.