Kâu-san-á ê Chiàn-cheng phiah

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Kâu-san-á bān goā tang chêng 
Tio̍h ài chiàn-cheng
Chı̀n-hoà-lūn kóng kâu-san-á
Ē it-tı̍t chı̀n-hoà Bô m̄-tio̍h
Chiàn-cheng ê kang-kū it-tı̍t chı̀n-hoà
Kâu-san-á lóng bô chı̀n-hoà
Chiàn-cheng phiah
Kái bē koè-lâi Un7-tōng pí-sài chiàn-cheng
Khó-chhı̀ chiàn-cheng
Peh-soaⁿ chiàn-cheng
Bı̂n-chhn̂g-téng chiàn-cheng
Tı̄-liâu pēⁿ chiàn-cheng
Náu-sè-pau tı̀n-tāng chiàn-cheng Oa̍h leh chiàn-cheng
Sí--khı̀, bí-hó ê chiàn-cheng í-keng phah liáu
Ûi-tio̍h bô chiàn-cheng
Só͘-í seng chiàn-cheng Hoán-chiàn ê sı̄-ui
Kia̍h-á-téng n̂g-pò͘-tiâu-á ê piau-gí
Hô-hô pêng-pêng
Pit-sèng nn̄g-jı̄.