Kî-āu ê I-koán

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Kî-āu ê I-koán

1902.05 206 Koàn p.40 «Tâi-lâm Hú-siâⁿ Kàu-hoē-pò»

Kīn-lâi Kî-āu ê I-koán ná-kú ná lāu-jia̍t. Ta̍k-ji̍t ū 30, 40 lâng lâi thó-io̍h; lēng-goā iā ū 50, 60 ê pēⁿ-lâng tiàm tī I-koán lāi, ta̍k-ji̍t tio̍h kā in sûn kā in oāⁿ-io̍h. Tì-kàu Cheng sian-siⁿ chi̍t-lâng bô hoat-tit; in-uī lâng hiah-ni-chē goán nā bô kā i siat-hoat, kiaⁿ-liáu i tam-tng bē khí. Só͘-í tiāⁿ-tio̍h ta̍k lé-pài tio̍h ēng saⁿ-ji̍t chò i-kî, chiū-sī pài-it, pài-saⁿ, pài-gō͘, hit saⁿ-ji̍t ê tiong-kan goā-bīn lâng thang lâi hō͘ sian-siⁿ khoàⁿ soà hoat-io̍h hō͘ in. Chóng-sī pa̍t-ji̍t m̄-thang lâi, pài-jī, pài-sì, pài-la̍k, lé-pài-ji̍t, hit kuí ji̍t ê tiong-kan lóng bô hoat-io̍h hō͘-lâng. Khiok nā sī kín-kip ê pīⁿ, put-koán-sî thang lâi toà tī i-koán.

Chhiáⁿ lín thong-ti chèng lâng chāi, bián-tit in khang-khang kiâⁿ kàu Kî-āu the̍h bô io̍h.

Lâi-goân[siu-kái]