Kò͘ Ōng Tiúⁿ-ló-niû

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Toh Ōng Tiúⁿ-ló-niû chhut-sı̀ chiū sio̍k Chú, 19 hoè chiah oân-hun; hiān-chāi sı̀ ê hāu-siⁿ, saⁿ ê cha-bó͘-kiáⁿ, lāi-goā sun chap-gō͘ ê. Lūn i tı̄ sè-kan ka-têng gâu tiau-tō͘, tâng-sim, hô-khı̀, jia̍t-sim ho̍k-sāi Chú. Tı̄ 26 hoè tú-tio̍h hoé sio-chhù ê sı̂, chhù, ngó͘-kok, i-chiûⁿ it-chı̄n sio-khı̀, chiū ēng keng-chio-thâu chhoah chò chhiam, phoè phoà-pò͘-chí koè jı̍t. I ê kiáⁿ iau chia̍h bē lo̍h-khı̀, chiū khó͘-khǹg i kóng, “ Lí tio̍h thun-lún chia̍h.” Mê-jı̍t kiû-kiò Chú khó-lı̂n. Keng-koè nn̄g lé-pài chiū liâm-piⁿ ū lâng sàng tek thang khí chháu-liâu-á, iā ū lâng the̍h kū saⁿ, han-chû-chhiam, bí, iā tit-tio̍h Sòng Bo̍k-su chò saⁿ lâi sàng. Tùi án-ni ke-thiⁿ i ê sı̀n-sim, chin jı̂n-ài thiàⁿ sòng-hiong-lâng kap chhù-piⁿ. Kàu Tāi-chèng goân-nı̂ lâi tiàm Pi-á-thâu tit-tio̍h Siōng-tè in-tián, thàn ū chia̍h khı̂n-khiām, kut-la̍t, jia̍t-sim, tı̀-kàu kin-á-jı̍t ka-têng jı̄, saⁿ-cha̍p lâng, ti jı̄, saⁿ-cha̍p chiah, chhân-hn̂g 17 kah, gû sı̀-gō͘-cha̍p chiah, tit-tio̍h Siōng-tè moá-moá ê si-in. Tı̄ Sin-le̍k 3 goe̍h 6 hō hō͘ Siōng-tè tiàu i lı̄-khui sè-kan, hióng-siū 55 hoè. Hoē-chòng chin-chē lâng, boē sı̀n ê lâng iā chin-chē lâi hui-lē. ( Tâi-oân Kàu-hoē-pò tē 529 koàn,1929 nı̂ 4 ge̍h)