Kò͘ Kam-ú Lí Tiúⁿ-ló Sió-toān

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
Lí Tiúⁿ-ló, sı̄ 1874 nı̂ kū-le̍k 2 goe̍h 9 jı̍t chhut-sı̀ tı̄ Tâi-lâm ê Chhài-chhı̄-po͘. Tı̄ 1929 nı̂ kū-le̍k ê 3 goe̍h 9 jı̍t tı̄ Kui-jı̂n-pak koè-sin, hióng-siū 56 hoè. 
Lí Tiúⁿ-ló goân-pún tı̄ Tâi-lâm chò Chip-sū chin kú, lâng-lâng o-ló i sêng-sı̍t kó͘-ı̀. I ū kap Eng-kok Sian-siⁿ An I-seng o̍h i-su̍t, chut-gia̍p liáu chiū tı̄ Tâi-lâm khai-gia̍p. Hit-tia̍p tú sı̄ Iûⁿ Sè-chù Bo̍k-su iáu tı̄ Tâi-lâm ê Sı̂n-ha̍k chāi-ha̍k, chha-put-to 20 goā nı̂ chêng ê sū. Āu-lâi tı̄ Ka-lí khai-gia̍p, hia ê hiaⁿ-tı̄ chí-moē ia̍h o-ló i, tı̄-hia ū tng tiúⁿ-ló. 
Chú ê chí-ı̀ tı̄ cha̍p-goā nı̂ chêng tùi tı̄ i ê bı̂n-bāng-tiong ū khoàⁿ-tio̍h chin-chē hāng ê hó tiāu-thâu, tùi án-ni i chiū koat-ı̀ lâi Kui-jı̂n-pak. Lâng chin kèng-tiōng i, i ia̍h cha̍p-jı̄ hun-ê gâu thiàⁿ-lâng, gâu pang-chān sàn-hiong lâng. Kàu-hoē āu-lâi chiū kéng i chò tiúⁿ-ló. Kui-jı̂n pak ê chhiáⁿ bo̍k-su kap khí lé-pài-tn̂g iā sı̄ tit-tio̍h i hui-siông ê tio̍h-boâ, m̄-nā hiàn i ê chı̂ⁿ, iā hiàn i ê khùi-la̍t, i ia̍h tùi Phêⁿ-ô͘-ko͘ tê chı̍t-chheng kho͘ lâi chò kiàn-tiok lé-pài-tn̂g ê lō͘-ēng. 
I chin gâu ūi-tio̍h kàu-hoē kı̂-tó, tı̄ kı̂-tó-hoē i chin tı̀-ı̀ chhut-se̍k,khah-àm ia̍h chéng hoé chhoā I ê ka lāi ê lâng í-kı̍p sin-lô lâi hù kı̂-tó hoē. 
I kài chı̄n tiong tan sûn bô oan khiau, lâng nā mn̄g I sím mı̍h oē,I chiū tı̍t tı̍t kóng bêng hō͘ lâng bô hô͘ hūn. I ia̍h chin tı̀ ı̀ pò͘-tō,m̄-nā án-ni ia̍h chia̍p-chia̍p thàm hoē-iú, kàu-hoē-lāi ê song-hí sū í-kı̍p hoē gı̄, I chı̄n pún hūn hù hoē, gâu hū-tam chek-jı̄m. I iā chò Tiúⁿ-ló Sió-hoē ê Su-kı̀. I chin gâu chiàu-kò͘ thoân-kàu-ka, nā tú-tio̍h phoà-pēⁿ i pún-sin sı̂-siông lâi chiàu-kò͘. Lūn tê iân ê sū i chin chhut-la̍t, sui-jiân bô loā-chē châi-sán iáu-kú sı̄ chı̄n i só͘ chò ē kàu ê khı̀ chò, m̄-nā gâu chhut chı̂ⁿ iā gâu chhut mı̍h chò kàu-hoē ê lō͘-ēng. 
Kàu kúi nı̂ chêng ta̍uh-ta̍uh kóng sı̂ beh kàu lah. Tı̄ 1929 nı̂ 2 goe̍h 9 jı̍t tı̄ Tâi-lâm pı̄ⁿ-ı̄ⁿ tò-lâi, chia̍h io̍h chiām-chiām bô kong-hāu. 
Kàu 3 goe̍h 8 jı̍t chiū ka-tı̄ khí-lâi sı̀-kè kiâⁿ-iû chin hoaⁿ-hí, chia̍h tang chia̍h sai, ia̍h kap Sih Kim-sūi Sian-siⁿ kóng-oē kàu àm. Kàu keh chá-khí 9 jı̍t ngó͘-chiân 5 tiám, chiū kā i ê ke-lāi ê lâng kóng, taⁿ goá beh khùn lah, chiū tó-lo̍h-khı̀ chhoán chı̍t ê toā-khùi, bān-sū chheng-chhó soah sè-kan sū, siū êng-kng ê Chú chiap-la̍p saⁿ-kap tiàm, hióng-siū hok-khı̀(Má-thài 25:23). 
Keh jı̍t chiū chhiáⁿ Phoaⁿ Tō-êng Bo̍k-su lâi kú-hêng chòng-sek, hoē-lāi hoē-goā 100 goā lâng lâi hù. Chòng-sek thiaⁿ-kı̀ⁿ ê lâng ta̍k ê to kóng khó-lı̂n, bô chhái. I iáu ū chhun ê ûi-cho̍k peh ê, toā cha-bó͘-kiáⁿ kè Kí Un-jiû Kàu-su. Tē-jı̄ ê kè Gô͘ Kı̂ sàng (Jı̍t-pún Khí-kho Tāi-ha̍k chāi ha̍k). Iáu ū ê cha-bó͘-kiáⁿ lóng ū tha̍k-chheh, tē-saⁿ ê Chhùi-kím sàng kū-nı̂ Lú-o̍h chut-gia̍p. 
Chóng-kóng i ū kúi-nā hāng thang hō͘ lán o̍h. 
1. I tùi kàu-hoē chı̄n-tiong chı̄n-chit, liân kàu beh sí ê sı̂ iáu-kú teh mn̄g kàu-hoē àn-choáⁿ? 
2. I tùi siā-hoē chı̄n i ê gı̄-bū, lâng-lâng to chun-kèng i. 
3. I tùi ka-têng ū chı̄n-la̍t chò hó phín-hēng, ín-chhoā chiàu-kò͘ i ê ka-têng. 
Taⁿ ǹg-bāng lia̍t-ūi tı̄ kı̂-tó ê tiong-kan siàu-liām i ê ûi-cho̍k, sı̄ sim só͘-goān. 
( Tâi-oân Kàu-hoē-pò tē 532 koàn,1929 nı̂ 7 ge̍h)