Kò͘ Lū--sı̄ Siū ê Seng-thian

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
Lū--sı̄ Siū(lâng kiò Ông-chím), sı̄ Moâ-tāu kàu-hoē chho͘-tāi ê lāu sı̀n-tô͘. Tı̄ kàu-hoē tiong, i sı̄ tē it lāu, kàu kin-nı̂ sı̄ 71 hoè, tı̄ 10 goe̍h 12 hō siū Chú tiàu-khı̀. 
I sı̄ toà tı̄ Chháu-tiàm-boé, Siōng-tè sù i ū chhù-the̍h, ū chı̍t ê hāu-siⁿ (hiān-jı̄m ê chip sū Lı̂m Sin-kè) í-keng kiàn-tı̀ ke-āu, iā ū tit-tio̍h nn̄g ê cha-po͘-sun, chı̍t ke 7 ê sı̄ jia̍t-sim ê Ki-tok-tô͘ ka-têng. 
I lâi sı̀n Chú ê tōng-ki sı̄ tùi i seⁿ ê kiáⁿ lóng chhı̄ bē oa̍h, só͘-í tùi lâi sı̀n Chú liáu-āu hit-ê cha-po͘-kiáⁿ chiah ū thang tı̄-teh, tùi án-ni i chin jia̍t-sim. 34 hoè ê sı̂ lâi sı̀n Chú, 36 hoè ê sı̂ chiū niá sé-lé jı̍p sèng-hoē. Bô joā-kú tú-tio̍h Jı̍t-pún lâi koán Tâi-oân, hit sı̂ Moâ-tāu ê lâng gō͘-kái kóng pài Siōng-tè ê lâng sı̄ khı̀ thong hoan, chiah ū chit khoán ê sū. Tùi án-ni chia ê hoē-iú hō͘ lâng thâi 18 ê. Tı̄ chit sı̂ i ê tiōng-hu iā chāi-lāi hō͘ lâng thâi-khı̀. Chóng-sı̄ kian-kò͘ sı̀n chú lóng bô lún-neh, sui-bóng tú-tio̍h to-chhiuⁿ ê khún-tio̍k, i iā bô sit-lo̍h i ê sı̀n-gióng. 
Tùi i ê tiōng-hu siū-thâi í-āu, kan-ta kap i ê ta-ke kap chı̍t ê cha-po͘-kiáⁿ saⁿ ê teh tō͘-oa̍h. Iáu-kú lâng iā sı̄ iáu-beh koh hāi in saⁿ ê sèⁿ-miā. 
Ū chı̍t jı̍t tùi-te̍k lâi ûi i ê chhù ài thâi i, i chiū koáⁿ-kín nǹg jı̍p chháu-khûn-lāi, Chú pó-hō͘ i , chit pang thang an-jiân lâi siám-pı̄. 
Āu-lâi lâng iā sı̄ bô beh pàng i khı̀, ko͘-put-chiong chhoā i ê ta-ke kap teh chia̍h lin ê kiáⁿ cháu-khı̀ bih tı̄ Chú-lông-biō ê kam-chià-hn̂g. Tı̄ chia Chú-ū pı̄-pān chit-ê hó-sim lâng Lâu Chiah-peh khó-lı̂n in ta-ke sim-pū ê kan-khó͘, chiū chiong i ê kiáⁿ kā i io khı̀ chhı̄, toā-hàn chiah beh hō͘ i. Só͘-í in ta-ke sim-pū bih tı̄ chia ê chià-hn̂g 4 jı̍t kú. I chiū chiong i ê lin hō͘ in ta-ke chia̍h, kàu-ke̍k ê iú-hàu. 
Tùi chia chiū beh cháu khı̀ Tâi-lâm, chóng-sı̄ lō͘-tiong kàu Chiā-chhù-liâu ê sı̂ koh hō͘ lâng jı̄n tio̍h. Sûi-sı̂ koh nǹg jı̍p kam-chià-hn̂g lâi bih chı̍t lé-pài. Tı̄-hia bô thang chia̍h, tio̍h khè kam-chià-chiap lâi tō͘-oa̍h. I ê ta-ke bô chhùi-khí thang khè, i chiū kō͘ chhùi kâm chià-thng lâi hō͘ i ê ta-ke lim. Án-ni teh koè-jı̍t, iáu-kú ài hām-hāi ê lâng iā nǹg-jı̍p chià-lāi khı̀ chhoē, in ta-ke sim-pū ū thiaⁿ-kı̀ⁿ lâng teh chhoē ê siaⁿ, chóng-sı̄ Siōng Chú pó-hō͘ lóng bô kiaⁿ, bih tı̄ kam-chià kau iā sı̄ boē siū-hāi. 
Āu-lâi siū Chú sı̂-siông ê pó-hō͘ ín-chhoā; tiàm Tâi-lâm chı̍t goe̍h jı̍t kú koh tńg lâi pún-hiuⁿ ê sı̂, hām-hāi ê chhiú khah lēng. Kàu chhù chı̍t ē khoàⁿ-teh, mı̍h-kiāⁿ lóng hō͘ lâng the̍h-khı̀, tē-ki-kha ê chng-á iā hō͘ lâng liú-khı̀, chhù-téng hō͘ lâng tōng kah khang liáu-liáu, sı̍t-chāi hō͘ lâng hāi kàu chhùn-chháu put-liû. 
Tùi chit-tia̍p liáu-āu chiū khah bô tú-tio̍h sím-mı̍h khún-tio̍k, ū pêng-tiāⁿ jia̍t-sim ho̍k-sāi Chú kúi-nā cha̍p-nı̂. Tı̄ kàu-hoē chin jia̍t-sim siú lé-pài, koh chin chá chiū kàu pài-tn̂g lâi pang-chān chí-moē tha̍k Sèng-keng, Sèng-si. Ū hó ki-hoē chiū chhut-khı̀ pò͘-tō, sı̍t-chāi sı̄ chı̍t ê toā lú tiōng-hu, sı̄ hoē-lāi hoē-goā só͘ chun-kèng ê lāu chí-moē. 
Chit ūi chí-moē ê khó͘-kang sı̍t-chāi chin hui-siông, tı̄ siàu-liân ê sı̂ tú-tio̍h chhı̀-liān hām-hāi chē-chē, toā tio̍h-boâ i ê kin-kut, tı̀-kàu chin lám, tùi chı̍t nı̂-chêng chiū tú-tio̍h oh-tit tng ê pēⁿ, tùi tó-lo̍h chhn̂g chiū bē-ē thang koh khí-lâi. Án-ni tó tı̄ bı̂n-chhn̂g ū tang-goā. Sui-sı̄ án-ni i ê sı̀n-gióng kian-kò͘, ài lâng khı̀ thàm i, kóng tō-lí hō͘ i thiaⁿ, āu-lâi sui-bóng bē kóng oē, m̄-kú nā khoàⁿ-kı̀ⁿ hiaⁿ-tı̄ chí moē khı̀ thàm i ê sı̂, i oē chhiò, lâi saⁿ-kap kám-siā Chú. In-ūi i ê sin-thé bô chū-iû, put-chí kan-khó͘, m̄-kú Chú sù i sim pêng-an. Siān-chiong khùn-khı̀. I ê hok-khı̀ sı̄ tı̄ thiⁿ-nı̍h m̄-sı̄ tı̄ tē-nı̍h. Sè-kan ê khó͘-thàng, hām-hāi oē hāi seng-khu, bē hāi lêng-hûn. 
Lūn i bu̍t-chit-ê seng-oa̍h sı̄ sòng-hiong, kan-lân siū-khó͘, thâu kàu boé sı̄ chai-lān ê khoán, nā-sı̄ i cheng-sı̂n-chiūⁿ ê seng-oa̍h sı̄ pêng-an, tek-sèng ê seng-oa̍h. Chú kóng, “Ūi-tio̍h goá, lâng chiah loé-mē lín, khún-tio̍k lín, húi-pòng lín bān-hāng ê pháiⁿ, lín chiū ū hok-khı̀. Tio̍h hoaⁿ-hí khoài-lo̍k, in-ūi lín tı̄ thiⁿ-nı̍h ê pò-siúⁿ sı̄ toā; in-ūi lín í-chêng ê sian-ti lâng, lâng ia̍h án-ni khún-tio̍k in.” Taⁿ chit-ê Ông-chím(Lū--sı̄ Siū) chiàⁿ-sı̄ chit hō lâng. I ê pò-siúⁿ tı̄ thiⁿ-nı̍h sı̄ toā! 
(Tâi-oân Kàu-hoē-pò tē 536 koàn, 1929 nı̂ 11 ge̍h)