Kò͘ Sı̍t-chhoan Chèng-kiú Sian-seⁿ

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
Sı̍t-chhoan(Uemura) Sian-seⁿ put-hēng tı̄-chiaⁿ-goe̍h peh-jı̍t ngó͘-hō͘ oá 6 tiám teh chia̍h-pn̄g tiong, hut-jiân náu ek-hoeh, siū Siōng-tè kéng-tiàu i lı̄-khui sè-kan. Hióng-siū 69 hoè. 
Tı̄ pún-goe̍h 12 jı̍t ngó͘-chiân 10 tiám tı̄ i pún kàu-hoē (Hù-sū-kiàn-teng) ū kú-hêng kàu-hoē-chòng. Chit jı̍t ê hoē-chòng-chiá, m̄-nā choân-kok Jı̍t-pún Ki-tok kàu-hoē ū phài tāi-piáu lâi hoē-chòng nā-tiāⁿ, í-goā iáu ū Sian-seⁿ seⁿ-chêng só͘ kau-poê hoē-goā ê ti-kí, bêng-sū, lâi-lia̍t-sek iā bē-chió. Put-chí chòng-giâm, sēng-tāi ê kò-pia̍t-sek. 
Tı̄-chia lūn Sian-seⁿ ê sū-gia̍p loā-nı̍h teh sêng-kong, á-sı̄ tùi kàu-hoē, siā-hoē, loā-nı̍h hi-seng kòng-hiàn, chit-hō sū, m̄-bián goá koh tı̄-chia têng pâi-lia̍t, lia̍t-ūi toā to-sò͘ sı̄ pêng-sò͘ chiâu-chai ê só͘-chāi. 
Sian-seⁿ tı̄ hoē-lāi m̄-bián kóng, chiū hoē-goā, á-sı̄ khah-hn̄g kàu Au-bí iā sı̄ jı̍t-siông hō͘ lâng só͘ teh khim-gióng, kèng-ho̍k ê jı̂n-bu̍t. Ná chún kò-pia̍t-sek hit-jı̍t i ê tiàu-tiān, í-kı̍p tiàu-sû sı̄ hiah-nı̍h chē, tı̀-kàu bē-thang it-it tha̍k tı̄ lâng ê bı̄n-chêng. Kan-ta tùi chit-hāng lán thang chhui-chhut, chò put-chí bêng ê chèng-kù. Iū-koh Sian-seⁿ m̄-nā kan-ta sı̄ chò chhut-miâ ê ha̍k-chiá, koh chı̍t-bı̄n sı̄ toā sı̀n-gióng-ka, hui-siông ê jı̂n-keh-chiá, kó-jiân sı̄ lêng-kài ê úi-jı̂n eng-hiông. 
Sian-seⁿ sui sı̄ chèng-lâng só͘ kong-jı̄n, m̄-sı̄ hiông-piān-ka, gâu ián-soat. Iáu-kú tı̄ só͘ soat-kàu-tiong, chhâi-liāu ê hong-hù, loē-iông ê chhiong-sı̍t, í-kı̍p ū oa̍h-khı̀ ê giân-sû, kàu-gia̍h ū thang kám-tōng, kiò chhéⁿ lâng ê lêng-le̍k. Ū chı̍t khoán ê kè-tı̀, iā sı̄ chèng-lâng só͘ sêng-jı̄n. M̄-nā án-ni, Sian-seⁿ goân-lâi thâu-náu bêng-sek, tōng-chok bín-chia̍t, put-chí ū to̍k-chhòng-tek ê cheng-sı̂n, chin-chiàⁿ thang kóng ū chhiau-kûn poa̍t-chiòng ê thian-châi. I ê kàu-hoē kin-á-jı̍t ē hiah-nı̍h toā-keng, hiah-nı̍h chı̀n-pō͘; hoat-tián, chı̍t-bı̄n kiám-chhái ū-iáⁿ sı̄ hō͘ chhiú-oán só͘ tı̀-ı̀m, iáu-kú khah toā pō͘-hūn, bô m̄-sı̄ tùi Sian-seⁿ phāu-chiong-sí it-koàn ê sı̀n-gióng, phun-pho tı̄ tang-sai, tı̀-kàu ū-sı̂ bē kı̀-tit ê-hng chá-khí; ná-chún Sèng-keng kóng, “Hoan-hù lí tio̍h thoân tō-lí, bô-lūn tek-sı̂ put tek-sı̂, tio̍h choan-bū i, ēng pah-poaⁿ ê khoan-iông kà-sı̄ lâi chek-pı̄, kéng-kài, khoàn-bián” (2 Thê. 4:2). Sı̍t-chāi Sian-seⁿ it-seng sı̄ chò kàu-hoē ê tiong-po̍k, in-khı̂n chû-sim ê bo̍k-chiá. Sèng-keng kóng, “Í-keng cheng-chiàn hó ê cheng-chiàn, í-keng chı̄n pháu-cháu ê lō͘ chām, í-keng siú só͘ sı̀n ê tō-lí”(2 Thê. 4:7), cha̍p-hun thang chò lán sı̀n-chiá-kan ê bô͘-hoān. 
Àm-chēⁿ siūⁿ Sian-seⁿ tùi lán Tâi-tó put-lūn kò-jı̂n, á-sı̄ it-poaⁿ, tı̍t-chiap á-sı̄ kàn-chiap, i siông-siông piáu-chhut tông-chêng. Tùi i chit-khoán súi ê cheng-sı̂n, lán ài hián-chhut kám-in ê sim. Ná-chún tı̄ chòng-sek hit-jı̍t m̄-nā goá chı̍t lâng, chiū to-sò͘ ê lâng, khoàⁿ-tio̍h tiûⁿ-lāi hit-khoán kong-kéng, hit-khoán hiān-siōng,chū-jiân nâ-âu-kńg tı̄ⁿ, pu-ti put-kak ê tiong-kan ba̍k-sái iā bô sè-jı̄ ná hō͘ tı̍t-lo̍h. 
Choè-hō͘ ǹg-bāng lán tı̄ kı̂-tó-tiong ūi-tio̍h i ê ûi-cho̍k, í-kı̍p i ê sū-gia̍p (Tang-kiaⁿ Sı̂n-ha̍k-siā, Kàu-hoē, Cha̍p-chı̀-siā) lâi saⁿ siàu-liām. 
(Tâi-oân Kàu-hoē-pò tē 479 koàn, 1925 nı̂ 2 ge̍h)