Kúi chin chē

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Chhoà Táng--ê pài-la̍k chhoā bó͘-á-kiáⁿ chhut-goā khı̀ chhit-thô, àm-sı̂ soà tı̄ oá-kı̄n ô͘-piⁿ ê 1-keng Au-sek ê chhâ-pang-á-chhù. Mn̂g chı̍t phah--khui, tō ē-tàng phı̄ⁿ-tio̍h goân-bo̍k ê phang-bı̄, tùi thò-pâng ê thang-á khoàⁿ--chhut-khı̀, koh ē-tàng khoàⁿ-tio̍h bí-lē ê ô͘-kéng kap soaⁿ-sek, kui-ê-lâng lóng cheng-sı̂n--khí-lâi-a!Lâi chia toà 1-àm chiah 4-chheng-kho͘ niâ, ū-kàu sio̍k--ê! Tē-jı̄ kang chá-khí, in chē-chûn khı̀ iû-ô͘. ô͘ chin toā, ô͘-bı̄n ū oan-iuⁿ, o͘-thiⁿ-gô, hoāⁿ-piⁿ ê tek-nâ ū chiâⁿ cha̍p chiah àm-kong-chiáu khiā kui-pâi teh hioh-khùn, oà oâ~, ū-iáⁿ súi to-tio̍h! Hn̄g-hn̄g khoàⁿ--koè-khı̀, tı̄ ô͘-sim ū 1-ê sió-tó, piⁿ-a ū 1-chiah sè-chiah chûn-á, tó ê téng-koân hoe-bo̍k chiâⁿ iām, kéng-sek chiâⁿ bê-lâng, chim-chiok kā khoàⁿ, iáu-ū 1-keng sió bo̍k--chhâ-pang-á-chhù--neh! “Chán--o͘!” Chhoà Táng--ê toā-siaⁿ hoah--chhut-lâi.“Toà tı̄ sió-tó ê goân-bo̍k chhâ-pang-á-chhù lāi-té, it-tēng chiok hióng-siū--ê!” Chhoà Táng--ê khoàⁿ 1-ē chiâⁿ kah-ı̀, bô-ı̀-tiong soah toā-siaⁿ hoah--chhut-lâi. Sái -chûn ê siáu-liân-ke thiaⁿ--tio̍h, ı̀n-kóng: “M̄-koh kùi chin chē--o͘!” “Hâⁿ∼á! Kùi chin chē? Án-ne káⁿ ū lâng toà?” “1-àm 8 chheng kho͘, khah bān tō tēng bô--a, ná ē bô lâng toà? ”