Kúi lō bān ê phoāⁿ-chhiú

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Chú-lâng: Lí hán-tit lâi goán chia chhit-thô, sió-tán beh cháu ê sı̂ goá sàng lí 1-hāng kúi lō bān ê lé-mı̍h chò phoāⁿ-chhiú ! Lâng-kheh: M̄-thang án-ne--lah, koh hō͘ lí phò-hùi! Chú-lâng: Thó͘-sán niā-niā, lí m̄-bián kheh-khı̀! Lâng-kheh: Sı̄ siáⁿ-mı̍h thó͘-sán, hiah-nı̍h ko-kùi? Chú-lâng: Tō sı̄ che “Téng-káng ū miâ-siaⁿ, ē-káng ū chhut-miâ” ê sin-káng soàn-thâu--lah, ta̍k-lia̍p lóng mā kúi lō bān! Chù: Bān kap “pān”, kāng-khoán lóng sı̄ tha̍k-choh “bān”.