Kā A-pah Chò Thong-e̍k

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 --A-pah tiòng-hong liáu-āu 8 chi saⁿ 
 A-pah tiòng-hong liáu-āu 
Chhùi sió-khoá oai-oai
Téng-bı̄n khí-chô kā bē tùi ē-kha ê khí-chô
Ta̍k kù oē tı̄ sim-lāi siūⁿ chiàⁿ-chiàⁿ
Chhut-lâi chhùi-piⁿ lóng cháu-cheng--khı̀
Soah piàn-chò hâm-hâm hô͘-hô͘
Bô-lâng thiaⁿ-ū i teh kóng sím-mı̍h Ka-chài, goá tha̍k-koè gí-im-ha̍k
Chiah thiaⁿ ū i kóng ê múi chı̍t ê im-chiat
Thang kā a-pah chò thong-e̍k
Ka-chài goá ū tha̍k-koè sim-lí gí-giân-ha̍k
Chiah thiaⁿ ū i sim-lāi beh kóng ê
Múi chı̍t kù oē Goá iù-eⁿ ê sı̂ o̍h kóng-oē
IN-iⁿ ò͘ⁿ-ò͘ⁿ
Hâm-hâm hô͘-hô͘
Khó-lêng chhin-chhiūⁿ chit-má A-pah teh kóng-oē A-pah bô tha̍k-koè gí-im-ha̍k
Kám thiaⁿ-ū goá kóng ê múi chı̍t ê im-chiat?
A-pah bô tha̍k-koè sim-lí gí-giân-ha̍k
Kám thiaⁿ-ū goá sim-lāi ê múi chı̍t kù oē?
A-pah kám ū hoat-tō͘
Kā goá chò thong-e̍k?