Kı̀-liām chhài-thâu Chhoà Chèng-liông hiàn hō͘ Ia̍p Bêng-hâ

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Iáu-boē saⁿ-sı̂, tāi-seng lı̂-khui, 
sí chit-hāng tāi-chı̀, chóng-chóng pōng-pōng,
m̄-bián kè-kàu,
mā bô-lâng ē seng thong-ti. Seⁿ chit hāng tāi-chı̀,
bô iōng pe̍h-choá siá chò o͘-jı̄.
ū sı̄ moá-pak ê ńg-bāng kiam chı̀-khı̀,
beh khoàⁿ kò͘-hiong ê soaⁿ-lûn bí-lē phō hái-chúi. siōng-ài kap ha̍k-seng phēng khùi-la̍t,
mā sı̄ chheng-chhun bē-lāu ê tông-chı̀,
tı̄ Ho͘ston, tı̄ Los Angelos, tı̄ tâi-oân, tı̄ pak-bí. Kin-nı̂ tı̄ Hawaii,
goán siūⁿ-beh kā lí thong-ti:
lí ê pêng-iú lâi tı̄ chia,
khiàm lí bô chham-ka chit-lê hoē-gı̄. The̍h lo̍k tı̄ kı̀-tı̂ ê the-puh,
lı̂m-sı̂ pàng chı̍t-chat, koh thiaⁿ lí ê siaⁿ-im. Khui-hoē liáu-āu,
lim phang-tê ê sı̂,
bô ı̀-gō͘ tam-tio̍h
siàu-liām hit ê kiâm-sng-tiⁿ ê chu-bı̄,
bē-tàng bē kı̀. soah chiòng-lâng bô mn̄g-khí,
jı̂n-seng thek-ha̍k ê gı̂-tê,
oa̍h ê chu-bı̄ , sí ê ı̀-gı̄ ; kan-nā iau-kiû,
seⁿ chit-hāng tāi-chı̀,
chò-lâng ê sim-hûn,
sı̀-soàⁿ ê kò͘-sū,
kiâm-sng-tiⁿ ê kám-chêng,
goán beh iōng pe̍h-choá,
chı̍t-tiuⁿ koh chı̍t-tiuⁿ ê tâi-oân jı̄ . ----Tı̄ tē 4 kài sè-kài tâi-gú-bûn iâⁿ liáu-āu siá. (Tâi-bûn-thong-sı̀n Tē 63 kı̂, 1999 nı̂ 4 goe̍h)