Ka-ka-á ū hêng-ui

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Kóng-oē chho͘-khı̀ ,háu-tio̍h chin toā-siaⁿ , 
Ka-á ! Ka-á ! Sı̍t-chāi chhò-lâng-hiāⁿ .
Chhiáⁿ Lí mài kiàn-koài ,mài siūⁿ-khı̀ ,
He sı̄ pē-bó seⁿ-chiâⁿ ,m̄-sı̄ Gún ài háu-kah chiah pháiⁿ-thiaⁿ ,
Chhiáⁿ Lín lâi him-sióng Goá ê thé-keh kap chhùi-pe ,
Chhùi-pe kau-kau ,thé-keh ióng-chòng ,chin ū hêng-ui . (Tâi-oân Kong-lūn-pò tē 2025 kı̂, 2004 nı̂ 6 goe̍h chhe 1)