Ka-lé-hı̀

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Hàn Ko-chó͘ chē ūi ê sı̂,Ô͘-jı̂n hō-choè Hiong-lô͘ lâi ûi Ko-chó͘ tı̄ chı̍t ê siâⁿ . Ū chı̍t ê kan-khiáu ê jı̂n-sı̂n kiò- choè Tı̂n Pêng khǹg Ko-chó͘,tio̍h chhe chı̍t lâng khı̀ kā hiah ê tùi-te̍k ê thâu lâng kóng ,nā chún i tùi siâⁿ-nı̍h chhut--khı̀ , chiū beh sàng i chı̍t ê Tiong-kok chin súi ê hū-jı̂n-lâng . Hit ê thâu-lâng kūn-oá lâi khoàⁿ, chiū khoàⁿ ū súi giang-giang ê cha-bó͘ gín-ná tı̄ kúi-nā ê chhin-chhíⁿ ê hū-jı̂n-lâng ê tiong-ng lóng teh kiâⁿ-soá tı̄ siâⁿ-téng,chiū ín hō͘ hông-tè lı̄-khui hit ê siâⁿ . Ko-chó͘ kap i kun-tè ê lâng kín-kín chhut siâⁿ . Hiong-lô͘ ê thâu lâng chiū jı̍p siâⁿ , khı̀ hiah ê hū-jı̂n-lâng teh kiâⁿ ê só͘-chāi , kàu ūi chiū chai sı̄ ké m̄ sı̄ chin, sı̄ hū- jı̂n ê siōng nā-tiāⁿ, lâng àm-chı̄ⁿ chhòng oa̍h-kúi teh tín-tāng ná chhin-chhiūⁿ oa̍h lâng chı̍t-iūⁿ . Tiong-kok ê ka-lé-hı̀ sı̄ tùi chit-tia̍p siat khí . Ko-chó͘ tô-cháu , Hiong-lô͘ jip boē tio̍h . Nā bô án-ni moâ-phiàn Hiong-lô͘, kiám-chhái hit-sı̂ Hàn-tiâu oē liâm-piⁿ bô--khı̀ .Chiàu án-ni khoàⁿ--khí-lâi,Ko-chó͘ ēng hi-hoa ê phiàn-kè , lâi pó i ê kok , tú-tio̍h Hiong-lô͘ ê lâng hò͘ⁿ-sek hō͘ lâng phiàn chiah liáu kong-le̍k . Kàu kin-ná-jı̍t ài khoàⁿ hı̀ ê lâng iā sı̄ án-ni,in ēng khang-khang ê bêng-ūi lâi thàn chı̂ⁿ , tú-tio̍h hò͘ⁿ siâ-sū ê lâng lâi liáu chı̂ⁿ , liáu cheng-sı̂n , liáu kong-im,sı̄ chhin-chhiūⁿ Hiong-lô͘ lâng . (Tâi-oân Kàu-hoē-pò tē 404 koàn,1918 nı̂ 11ge̍h)