Ka-têng Cho̍k-phó͘

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Lán nā jı̍p bô thiaⁿ tō-lí ê lâng ê ke, chiū liâm-piⁿ ē khoàⁿ-kı̀ⁿ in ê thiaⁿ-tn̂g ū chē-chē bo̍k-chú. Siá in ê chó͘-kong pē-bó ê miâ, kap kán-kán ê lâi-le̍k sè-hē. Khó-sioh in tùi-tiōng koè-thâu, soà ēng chiah-ê lâi kūi-pài kèng-hōng. Ūi-tio̍h án-ni chiū sı̀n Chú ê lâng ū tû-khı̀. In-ūi lán ê Sèng-kàu ū kà-sı̄ lâng m̄-thang chò siōng kūi-pài. Chóng-sı̄ lán kan-ta lóng tû-khı̀, chó͘-kong pē-bó ê lâi-le̍k sè-hē lán lóng m̄-chai, iā bô tè thang chhâ-khó, án-ni iā sı̄ bô tú-hó. Kı̄n-lâi ū lâng hip sı̄-toā lâng ê siōng lâi chò kı̀-liām; m̄-kú chē-chē bô lı̄-piān thang hip-siōng. Koh nā kan-ta siōng, bô lio̍h-á kı̀-chài i ê lâi-le̍k, sè-hē, koè nn̄g saⁿ tāi iā sı̄ lóng m̄-chai. 
 Tı̄ kúi-nā nı̂ chêng ū chı̍t lâng miâ kiò Ông kim-lêng, i ū chiong goá só͘ teh pı̄-pān ê thé-sek khı̀ ı̀n. Chò-liáu khiok hó-khoàⁿ koh ha̍p-ēng. Khó-sioh i siūⁿ ài tùi chit pún phō͘ lâi thàn chı̂ⁿ,soà bô sím-mı̍h lâng kā i bé. Put-hēng chit lâng bô loā-kú chiū sí-khı̀. Taⁿ in ū chiong chiah ê phō͘ lâi bē lán Tiong-o̍h Hāu-iú-hoē. Hāu-iú-hoē chú-tiuⁿ ài hō͘ tāi-ke khah khoài bé, só͘-í chı̍t pún tēng kè-chı̂ⁿ 4 kak. (Iû-hùi chāi-goā, nā khah chē lâng bé chò-hoé kià, chiū hit ê só͘-hùi ē jú séng). Sı̍t-chāi chin sio̍k, koh sı̄ lán lâng-lâng só͘ tio̍h khiàm-ēng ê mı̍h. Taⁿ nā ū lâng ài bé thang tùi lín pún-tông ê thoân-tō sian-siⁿ kóng, á-sı̄ lín ha̍p chò-hoé siá phoe lâi hō͘ Tâi-lâm Jı̂n-êng Io̍h-pâng, N̂g Jı̂n-êng kun, i chiū ē kā lí kià khı̀.Nā beh kià chı̂ⁿ lâi hō͘ N̂g Sian-siⁿ, tio̍h tùi Iû-piān-kio̍k kià Chín-thè. Chín-thè ê hō chiū-sı̄ (臺灣第三六壹番黃仁榮) M̄-thang kià Ûi-thè in-ūi ū khah siong-tiōng só͘-hùi. 
 Nā ū lâng ài hit hō khah chē ia̍h-ê iā ū. Ū teh pı̄-pān hit hō pí pêng-siông saⁿ poē chē-ê, koh-chài têng kap pò͘-phoê khah kian-kò͘ -- ê; chit khoán ê chı̍t pún kho͘-peh. Kiám-chhái ū lâng bē hiáu ka-tı̄ chhau-siá, iā tı̀-ı̀ tio̍h chhiáⁿ lâng kā i chhau. In-ūi nā bô kín-kín chò, kiaⁿ-liáu bô loā-kú lán sûi-lâng ê sè-hē, sı̄-toā-lâng ê sū, soà lóng bē kı̀-tit liáu-liáu, che sı̄ lán sûi-lâng chı̍t hāng iàu-kín ê sū. Iā thang that-ba̍t goā-bı̄n lâng chit hāng ê ki-chhı̀. 
 (Tâi-lâm-kàu-hoē-pò tē 403 koàn, 1918 nı̂ 10 goe̍h)