Kai Bo̍k-su-niû ah

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
Kai Bo̍k-su-niû ah ! Lí ê gâu choè-lâng, kham-tit hō͘ goán siàu-liām ê hó--chhù, sı̍t-chāi sı̄ chin choē, kóng boē-tit liáu. Chiàu goá tùi 1910 nı̂ 9 ge̍h tiong-sûn kap lí sio-bat khí, kàu kin-nı̂ 6 ge̍h 18 hō choè-āu kı̀ⁿ-bı̄n chí, moá 15 nı̂ kú, chhin-sin keng-kè lâi chhim-chai lí ê choè-lâng, ū saⁿ khoán:
1.Hoaⁿ-hí ê lâng. Ū sian-siⁿ kóng, “Jı̍p Ki-tok-kàu ê pài-tn̂g lé-pài, put-sı̂ chhin-chhiūⁿ teh hù kiat-hun-sek ê hoaⁿ-hí;” chit-kú oē sı̄ ū-iáⁿ ê sū-sı̍t, khó-sioh chhut pài-tn̂g goā ê hoē-iú, chió-chió ū thang khoàⁿ-tio̍h chit hō ê hoaⁿ-hí. Nā khoàⁿ tı̄ Kai Bo̍k-su-niû chiū ū lah. Kai Bo̍k-su-niû ah ! Lí kúi-cha̍p-nı̂ chhin-chhiūⁿ chı̍t-jı̍t, sı̂-siông hoaⁿ-hoaⁿ hí-hí, teh choè Pó-lô só͘ kóng, “M̄-nā ǹg-bāng Siōng-tè ê êng-kng lâi hoaⁿ-hoaⁿ hí-hí, chiū tı̄ hoān-lān iā hoaⁿ-hoaⁿ hí-hí” ê chit-hō siⁿ-oa̍h ê hok-khı̀ lâng. 
Kai Bo̍k-su-niû ah ! Lí ê í-goā, goá iáu-bē koh khoàⁿ-tio̍h tē-jı̄ ê; sui ū siông-siông thang khoàⁿ teh hoaⁿ-hí ê lâng, iáu-kú bô chhin-chhiūⁿ lí m̄-bat bô hoaⁿ-hí ê bı̄n. Kai Bo̍k-su-niû ah ! Lí put-sı̂ chhiò-chhiò, hō͘ lâng chin ài chhin-kūn kap lí kau-poê, kap lí kóng-oē kui-jı̍t boē ià. Che sı̄ tùi lí ū tit-kiù ê hoaⁿ-hí, hō͘ kap lí chē ê lâng ē soà tit-tio̍h lí ê hoaⁿ-hí lâi saⁿ-kap hoaⁿ-hí; lí chhiò ê siaⁿ iáu tı̄ goán ê hı̄ⁿ-lāi, lí hoaⁿ-hí ê bı̄n iáu tı̄ goán ê ba̍k-chêng. Kai Bo̍k-su-niû ah ! Lí chin-chiàⁿ sı̄ Hoaⁿ-hí ê lâng lah. 
2.Hô-pêng ê lâng. Kı̀ⁿ-nā bat kap lí kau-poê ê, bô hun pang-kok, bô pia̍t chong-cho̍k, bô lūn Goā-kok, Loē-tē, Pún-tó ê lâng; he̍k-sı̄ chhin, bô chhin, siong-se̍k á-sı̄ sin chiap-bı̄n ê, m̄-bat tú-tio̍h ū kap lí boē ha̍h ê lâng. Kai Bo̍k-su-niû ah ! Sı̍t-chāi m̄-bat thiaⁿ lâng kóng lí ê ka-chiah-āu oē, iā m̄-bat chı̍t pái thiaⁿ lí kóng pa̍t-lâng ê tn̂g-té oē. Goá siūⁿ lí m̄-bat chit nn̄g jı̄ “Put-hô” sı̄ siáⁿ-hè ho͘ⁿh ? Kai Bo̍k-su-niû ah ! Lí chin-chiàⁿ sı̄ Hô-pêng ê lâng lah. 
3.Jı̂n-ài ê lâng. Ta̍k lâng to ū ài-chêng thang thiàⁿ i só͘ thiàⁿ ê lâng, to̍k-to̍k bē-bat khoàⁿ chhin-chhiūⁿ lí ê thiàⁿ hiah khoah. In-ūi tı̄ lí ê thiàⁿ lâng, bô ū hù-kùi pı̂n-chiān ê hun-piat, iā bô ū lâm-hū ló-iù ê cheng-chha. 
Kai Bo̍k-su-niû ah ! Lí sı̄ gâu thiàⁿ-lâng ê lâng, sui-jiân ū lâng ē chhin-chhiūⁿ lí ê thiàⁿ-lâng tı̄ chı̍t-sı̂, boē chhin-chhiūⁿ lí ê thiàⁿ-lâng ê kú-tn̂g, tı̄ chı̍t-sı̀-lâng bô làng-chām. 
Kai Bo̍k-su-niû ah ! Lí m̄-nā thiàⁿ lí ê ha̍k-seng, liân hiah-ê ha̍k-seng-kiáⁿ, ha̍k-seng-sun, lí iā lóng thiàⁿ in chhin-chhiūⁿ lí ê chhin kiáⁿ-jı̂. Goā--ah ! lí ê thiàⁿ ê khoah, toā, kú, sı̍t-chāi sı̄ Chú boē piàn-oāⁿ ê thiàⁿ lah. Kai Bo̍k-su-niû ah ! Lí chin-chiàⁿ sı̄ Jı̂n-ài ê lâng lah. 
Kai Bo̍k-su-niû ah ! Lí taⁿ lı̄-khui goán khı̀ kiù lí ê Chú tau, lí ū toà lí ê hoaⁿ-hí, hô-pêng, jı̂n-ài khı̀ kı̀ⁿ Thiⁿ Pē, lâi siū I ê hoan-gêng, ngiâ-chih lí jı̍p I ê khoài-lo̍k-só͘. Kai Bo̍k-su-niû ah ! Lí ê hoaⁿ-hí, lí ê hô-pêng, kap lí ê jı̂n-ài, iā ū lâu tı̄ goán ê tiong-kan, beh hō͘ goán tı̄ tē-nı̍h, m̄-nā thang siūⁿ lâi siàu-liām lí, kiám m̄-sı̄ soà beh hō͘ goán o̍h lâi tè lí ê kha-pō͘ mah ? 
Kai Bo̍k-su-niû ah ! Lí ū kiat Sèng Sı̂n ê ké-chí: Jı̂n-ài, hô-pêng kap hoaⁿ-hí; lí ēng lí só͘ kiat chit saⁿ toā-lia̍p ê Sı̂n-kó, toà-khı̀ hiàn hō͘ Chú, só͘-í Chú ê sim boán-chiok hoaⁿ-hi kàm-la̍p. 
Kai Bo̍k-su-niû ah ! Taⁿ goán beh cháiⁿ-iūⁿ siàu-liām lí ê gâu thiàⁿ-thàng ah? Sı̄ lah, chí-ū tio̍h o̍h lí só͘ lâu ê kiâⁿ-choè, sı̂-kàu, goán chiū thang toà lí só͘ toà-khı̀ ê 3 hāng sı̂n-lêng-pó, hó-táⁿ khı̀ kı̀ⁿ lí ê bı̄n tı̄ lán ê Chú ê khoài-lo̍k-kok. A-men. 
Kai Bo̍k-su-niû ah ! Lí sı̄ kun-kok tiong ê lú eng-hiông, Thian-kok tiong ê lú chiong-kun, kàu-hoē tiong sı̀n-tô͘ ê bô͘-hoān lāu-bú lah. Goān lí pêng-an ! Tāi-ke pêng-an ! 
(Tâi-oân Kàu-hoē-pò tē 488 koàn,1925 nı̂ 11 ge̍h)