Kang-ô͘ tap-chhùi-kó͘

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Lâi lâi lâi, thiaⁿ thiaⁿ thiaⁿ, kín lâi kín thiaⁿ, bān lâi tiām-tiām mài chhut-siaⁿ, 
 it-liû ê chiat-bo̍k, it-liû ê phín-chit lóng tı̄ Ko-hiông Bı̂n-seng-chi-siaⁿ, 
 lâng kóng seng-oa̍h nā beh hó, poaⁿ lâi toà tı̄ Tâi-oân bí-lē-tó, 
 kang-hu nā beh ē, kín bé Ko-hiông hó chhù-tē, 
 Tâi-gí nā beh gâu, siu-thiaⁿ Bı̂n-seng-chi-siaⁿ, pó-chèng lí oē kín chhut-thâu. 
 koáⁿ-kín lâu-téng chio lâu-kha, a-bú chio a-pa,
 phah-khui siu-im-ki, choān kàu tiâu-pı̂n 89.7 
 chò-hoé lâi siu-thiaⁿ lán ê bó-gí toā hòng-sàng, 
 thiaⁿ ē tio̍h, sèng koè chin-chu kap soān-chio̍h. 
 Kang-ô͘: Chhin-ài e thiaⁿ-chiòng pêng-iú tāi-ke àm-an tāi-ke hó, goá sı̄ kang-ô͘-á, kin-á-jı̍t lâi kàu kùi pó-tē, m̄-sı̄ beh bē ko͘-io̍h mā m̄-sı̄ beh lâi hoē m̄-tio̍h, te̍k-pia̍t chhoā lán Tâi-oân ê sin-pū lâi kā lán hiong-chhin sı̄-toā soat to-siā, kám-siā lán khó-ài ê hiong-chhin kā goán ê chi-chhı̂ kap kó͘-lē, hō͘ goá kap a-hâ ché koh khah ū khùi-la̍t ūi lán Tâi-oân it-tı̍t piàⁿ, a-hâ ché chhiáⁿ lâi kap lán ê chhin-tông mn̄g-an chı̍t-ē. 
 A-hâ: Hiong-chhin tāi-ke pêng-an toā thàn-chı̂ⁿ, ke-ke hō͘-hō͘ toā thoân-ı̂ⁿ, chiâⁿ hoaⁿ-hí lâi kàu Ko-hiông ê káng-kı̂ⁿ, kap goá siōng chun-kèng ê Tâi-oân chú-lâng tı̀ 12 bān hun ê siā-ı̀, kám-siā lín hō͘ goán cheng-sı̂n siōng siōng toā ê chi-chhı̂ kap kó͘-lē. Chit-kài goá ū chit-ê ki-hoē chò tiān-sı̄-tâi ê keng-êng-chiá, mā sı̄ kok-ūi hiong-chhin tı̄ āu-piah teh phih-kok, ǹg-bāng ē-tàng kái-siān lán ê mûi-thé bô chèng-siông ê sim-thài kap koan-tiám, bē-sái iōng Tâi-pak ê koan-tiám lâi kái-soeh Tâi-oân ê chōng-hóng, lâm-pō͘ lâng ê sim-siaⁿ chiah sı̄ lán ê chú-liû bı̂n-ı̀. Kang-ô͘ hiaⁿ lí kóng kám m̄-sı̄ án-ni mah? 
 Kang-ô͘: Bô m̄ tio̍h! Ko-hiông khak-sı̍t sı̄ chı̍t-ê ū ǹg-bāng ê siâⁿ-chhı̄, bô chhiūⁿ lán tı̄ Tâi-pak chúi-chai jı̂n-hō chı̍t toā tui, bô hū-chek-jı̄m ê thoân-tūi, hō͘ goán chhi-chhám lo̍h-phek, só͘ ū ê koè-sit lóng sı̄ thiⁿ-kong-peh kap pau-siong ê m̄-tio̍h, chhı̄-tiúⁿ lóng sı̄ bô-ko͘--ê. Tı̄ chia ū bí-lē ê hái-káng, jiû-chêng ê ài-hô, jı̄n-chin phah-piàⁿ ê chhı̄-tiúⁿ kap chhòng-chō kı̂-chek ê lô-kang pêng-iú. lâng kóng lô-kang khí-tāng, Tâi-oân ê keng-chè khí-poe, nā sı̄ kang-ô͘-á khí-tâng, loān-sı̂n chha̍t-chú khí-hoe. Nā m̄ sı̄ a-hâ ché ê kian-chhı̂, goá sı̄ bô khó-lêng kap hiah ê chèng-kheh teh gō͘-sı̀-saⁿ, bô kóng lâng bô khı̀, ná kóng ná khı̀, kui pak-tó͘ hoé kiông-kiông beh po̍k-chà chhut-lâi. 
 A-hâ: Lāu-hiaⁿ ah! lí mài hiah-nih siū-khı̀, khı̀ pháiⁿ sin-thé bô-chhái-kang, sim-chêng koh boē khin-sang, hoân-sū pàng hō͘ khui, chū-jiân oē sim-hoe khui, chò-lâng nā siuⁿ kè-kàu, chiū ài thàn-chá thiah lô͘-chàu. Lí siūⁿ chit-ê Sím toā úi-goân sı̄ sím-mı̍h kak-sek, phó͘-thong sı̂ kek chheng-ko, tú-tio̍h tāi-chı̀ chiū ná tek-ko sûi hong iô, sı̀-kè o͘-pe̍h kô, chı̍t-bı̄n chò phah-chhiú, chı̍t-bı̄n chò siáu-thiú, kà-sı̄ ka-kı̄ lâng, m̄-tiāⁿ beh chò Toā-lāu, koh it-tı̍t siūⁿ beh chò lāu-toā, kin-pún sı̄ si-koe oá toā-pêng, Chū-su chū-lı̄ ê chèng-tı̄ láu-á, khı̀ that tio̍h thih-pang chiah kiò lāu-pē. bo̍k-tiong bô lâng, í-ūi ka-kı̄ ê hâng-chêng siōng kài âng, sı̍t-chāi sı̄ ba̍k-chiu bô chiuⁿ-ám, khah su chı̍t-ê koè-lō͘-lâng. 
 Kang-ô͘: Goá mā siūⁿ beh kà i it-to lióng-toān, bô ài kap i kô-kô-tı̂ⁿ, siáⁿ chai i kek khó-liân, koh kap hiah ê phah-chhiú mûi-thé lâi teh hong-chà goá, sı̍t-chāi hó-sim hō͘ lûi chim, lú siūⁿ lú oàn-khı̀, nā siūⁿ-tio̍h i koè-khı̀ ê só͘-chò só͘-ûi, bô kóng hō͘ lí chai, sı̍t-chāi ē khùn boē lo̍h bı̂n, chia̍h boē pá pn̄g. 
 A-hâ: Lán lóng chai-iáⁿ i sı̄ siang-kha ta̍h siang-chûn ê lâng, tı̄ tóng-lāi ê poè-hūn mā sı̄ chiok-koân--ê, tùi Tâi-oân ê bı̂n-chú kap i-ha̍k ê kiàn-giân mā ū chin-chē ê kòng-hiàn, sı̄ án-choáⁿ lí ē tùi i hiah kám-mō͘ neh? 
 Kang-ô͘: A-hâ ché ah! Lí ū só͘ put-ti, ti-jı̂n ti-bı̄n put ti-sim, ti-koaⁿ ti-kiān put jû kim, nā lán chit-ê toā úi-goân ê jı̂n-seng kui-oē m̄-tiāⁿ beh chò lı̍p-hoat úi-goân nā-tiāⁿ, i siōng toā ê goān-bāng sı̄ chò Tâi-pak chhı̄-tiúⁿ, khoàⁿ tio̍h a-pı̀ⁿ-á sı̄ i ê láu-sè--ê, to ū hoat-tō͘ chò chhı̄-tiúⁿ, chóng-thóng, pêⁿ-pêⁿ sı̄ kāng kò͘-hiong lâi Tâi-pak phah-piàⁿ ê chhut-goā lâng, i ka-kı̄ ū chū-sı̀n ē-tàng kap a-pı̀ⁿ-á kāng-khoán. Só͘-í i lóng kap hiah ê Tiong-kok su-siúⁿ ê lâng poah kám-chêng, khoàⁿ ē-tàng nâ le̍k thong chia̍h boē. 
 A-hâ: Kóng khí lâi mā bô m̄ tio̍h ah, i hi-seng chū-kí lâi chhiok-chı̀n cho̍k-kûn ê hô-hâi mā sı̄ teh chò kong-tek ah! 
 Kang-ô͘: Lí to m̄-chai ò͘, i chò kong-tek chò kàu bōng-á-po͘ lah! I chiong Tâi-pak ê Tiong-kok lâng tòng-chò sı̄ chut-á á-sı̄ phàn-á, in chhı̀n-chhái chhoē chı̍t-ê a-sat-put-lut ê lâng chhut-lâi soán chhı̄-tiúⁿ, mā boē chiong phiò tâu hō͘ lín Tâi-oân lâng, kiò i khah chá khùn khah ū bı̂n lah!. 
 A-hâ: Nā chiàu lí án-ni kóng, chiàⁿ-káng ê Tâi-oân lâng beh tı̄ Tâi-pak siâⁿ chhut-lâng-thâu-tē sı̄ pí teng-thian khah lân neh? 
 Kang-ô͘: Mā m̄ sı̄ choân-jiân án-ni, che ài phoè-ha̍p thian-sı̂ tē-lı̄ kap jı̂n-hô. Sı̂-ki nā kàu, sian tòng mā tòng-boē-tiâu, chhin-chhiūⁿ a-pı̀ⁿ-á án-ne, sı̂-iā, ūn-iā, miā-iā, hui ngó͘ chi put-lêng iā. hō͘ lâng siōng oàn-thàn sı̄ 2002 nı̂ Tâi-pak chhı̄-tiúⁿ ê soán-kí, bêng-bêng i ū ki-hoē tāi-piáu chip-chèng-tóng lâi kēng-soán, kiat-kó i khoàⁿ m̄-sı̄-sè chiū lo̍h-phâu, tán lâng thui-soán jı̂n-soán chhut-lâi èng-chiàn, i chiah giú bé-āu-kha, kóng hong-liâng-oē koh it-tı̍t phoè-ha̍p tùi-te̍k lâi khau-sé ka-kı̄ ê tông-chı̀, sı̍t-chāi ū kàu pi-phí, chin-chiàⁿ sı̄ bô sáⁿ siâu lō͘ iōng.
 A-hâ: Hó lah! Kóng hiah ê ū-khang bô-sún ê kiàn-siàu tāi, oē khı̀ pháiⁿ sin-miā, lâi a-hui-peh hiah chē-chē ê, thiaⁿ lāu-toā-lâng kā lán khui-thiah jı̂n-seng ê thiat-lí, sim-chêng mā khah khin-sang khùi-oa̍h. 
 Kang-ô͘: Kiâⁿ! kiâⁿ! kín lâi khı̀, sūn-soà kā lāu-toā-lâng chhéng-an mn̄g-hó, múi-kài nā kap i phò-tāu, chiū kám-kak siu-sêng chiâⁿ chē, ha̍k-būn keng-le̍k phok-ha̍k, thian-hā sū bat thàu-thàu, ū i thè Tâi-oân phah-piàⁿ, chin-chiàⁿ sı̄ Tâi-oân lâng ê hēng-hok, put-koán tı̄ tó-ūi A-hui-peh-á lóng sı̄ lán Tâi-oân siōng toā ê chu-sán. 
 A-hui: Goá chai-iáⁿ chit-chām lín nn̄g-ūi chiok ut-chut--ê, sim-chêng chiâⁿ bái, chin-chiàⁿ pháiⁿ-sè, tāi-ke lóng chiah bô-êng, koh chiah poat-kang lâi sio-chhoē, sı̍t-chāi sı̄ lín m̄ kam hiâm. lâng kóng jı̂n-chêng lâu chı̍t-soàⁿ, jı̍t-āu hó sio-khoàⁿ, thian-hā sū bô choa̍t-tùi ê sı̄-hui, chèng-tı̄ mā bô éng-oán ê pêng-iú kap te̍k-jı̂n, chı̍t-ki chháu chı̍t-tiám lō͘, chhian-bān m̄-thang tn̄g lâng seng-lō͘. bô-lūn lí koân-sè goā toā, ài thè ka-kı̄ lâu oa̍h-lō͘, chò lâng chin-sim poah kám-chêng, sè-kan chiah ū kng-bêng. 
 A-hâ: A-hui-peh-á, lí kóng liáu bô m̄-tio̍h, m̄-kú ū tang-sı̂-á khı̀ hō͘ hiah ê Tiong-kok cháu-káu chau-that, bú-jio̍k, sı̄-hui tian-tò-péng, 24 sió-sı̂ teh hòng-sàng, kóng chı̍t-ê iáⁿ tio̍h seⁿ chı̍t-ê kiáⁿ, kóng kah chhùi-kak choân pho, chiàu saⁿ-tǹg the̍h-lâi mē, m̄-kiaⁿ Tâi-oân hō͘ in lâi chhut-bē. 
 A-hui: Che sı̄ goá sim-tiong siōng toā ê thiàⁿ, koè khı̀ it-tı̍t su-khó pún-thó͘-hoà, tui-kiû bı̂n-chú chū-iû, kiàn-lı̍p Tâi-oân ê chú-thé-sèng, tùi-thāi mûi-thé ê kái-kek siuⁿ sioh-chêng, chit-má chia̍h-khui chāi gán-chêng, sûi chāi in teh chhia-poâⁿ-péng. hó-ka-chài chit-má ê Lı̂m kio̍k-tiúⁿ ū phek-le̍k, keng-thâu ū taⁿ-tàⁿ, sı̍t-chāi ài kā o-ló kap kó͘-lē. chit-tiám lín ài kā chia ū-sim beh chò tāi-chı̀ ê siàu-liân lâng tàu-saⁿ-kāng. 
 Kang-ô͘: Kóng tio̍h che, goá mā chiok oàn-thàn--ê, lín lóng chai goá chit-ê lâng sı̄ chho͘-soàⁿ-tiâu, ū oē tı̍t kóng, boē nǹg-khang nǹg-phāng, chhin-chhiūⁿ lán ê Tân pō͘-tiúⁿ kóng chhut chiàⁿ-káng Tâi-oân lâng ê sim-siaⁿ, iōng lán siōng chhin-chhiat ê gí-sû, kán-tan bêng-liâu kóng chhut lán goā-kau ê khùn-kéng, in m̄ khı̀ chek-koài tùi-hong, soà lâi teh pí-siùⁿ Tâi-oân-oē bô chúi-chún, lâm-pō͘ lâng bô ha̍k-būn, chin-chiàⁿ sı̄ khí ū chhú lí. ka-kı̄ khoàⁿ-khin Tâi-oân bûn-hoà, m̄ hó hó ha̍k-sı̍p chāi-tē gí-giân, iōng hit-chióng toā Tiong-kok ê ah-pà su-sióng, kia̍h chı̍t-ki pit, chhut chı̍t-ki chhùi, sı̀-kè sái-lōng sı̄-hui, chè-chō cho̍k-kûn ê tùi-lı̍p, sı̄ m̄-sı̄ choē toā ok-ke̍k, sı̍t-chāi ū kàu bô chām-chat. Chhiūⁿ án-ne goá chhiân-chāi mā teh hông phoe-phêng, m̄ chai beh án-choáⁿ chiah ē khah kim-ku̍t neh? 
 A-hui: Lâng kóng soaⁿ khó ı̂, sèng lân kái, lí mā m̄-bián chū-chek, che chiū sı̄ lí ê te̍k-sek, chē-chē Tâi-oân lâng chiū sı̄ him-sióng lí chit-chióng khùi-kháu, nā bô lí ná oē chiah-nı̍h âng. chò-lâng chò-sū khiam-pi mài phòng-hong, jı̂n-chêng sè-sū bān-sū thong, chū-jiân ē kiám chiok-chē chai-eh, tı̄ chia goá lâi kóng chı̍t-ê sió kò͘-sū hō͘ lín hun-hióng. 
 A-hâ: A-hui-peh-á sió-tán chı̍t-ē, goá sió chún-pı̄ chı̍t-ē. 
 A-hui: Pàng khah khin-sang lah! lán hō͘-siong gián-kiù chò chham-khó. Bí-kok kǹg-thih tāi-ông khah-nái-ki, chhut-sin tı̄ sàn-hiong ê ka-têng, sè-hàn ê sı̂ bô-siū chèng-kui ê kàu-io̍k. I lóng-sı̄ oá-khò ka-kı̄ ê chū-siu; koh chin khı̂n-khiām; kàu-boé chiâⁿ-choè toā hó-gia̍h-lâng, koh chiâⁿ-choè chı̍t-ê ha̍k-chiá. In-ūi Khah-nái-ki bat lo̍k-koan chin chē kim-chı̂ⁿ, tı̄ Eng-kok chhòng-pān tô͘-su-koán. Só͘-í So͘-kek-lân ê sı̀-ūi tāi-ha̍k ê hāu-tiúⁿ, liân-ha̍p khui-hoē hoan-gêng i, koh pān iân-sia̍h khoán-thāi i. Chia̍h pá liáu-āu, tāi-ke ûi-lô͘ teh kóng-oē. Khah-nái-ki ka-kı̄ kóng-khí i sêng-kong ê le̍k-sú. I tú-tú kóng-kàu chin-tek-ı̀ ê sı̂, i mn̄g lâi-pin kóng: “Goá hiān-chāi ta̍k-hāng lóng ū, lóng bô khiàm-khoeh sím-mı̍h; chiah-ê lóng-sı̄ goá siang-chhiú phah-piàⁿ tit-tio̍h--ê; chhiáⁿ-mn̄g, lin khoàⁿ goá iáu khiàm-khoeh sím-mı̍h? Tó chı̍t-hāng Siōng-tè iáu-boē siúⁿ-sù hō͘ goá?” Tng-sı̂ tāi-ke lóng chēng-chēng bô chhut-siaⁿ. Hut-jiân-kan, ū chı̍t-ê lāu hāu-tiúⁿ chin sè-siaⁿ kóng: “Kiám-chhái iáu khiàm chı̍t-hāng, iáu khiàm chı̍t koá khiam-pi.” 
 Kang-ô͘: Sı̍t-chāi bô m̄-tio̍h, lâng kóng sim bái bô lâng chai, chhùi pháiⁿ siōng lı̄-hāi, hoān-sū khiam-pi khǹg sim-tiân, biān tài chhiò-iông kiat siān-iân, chū-jiân bô lâng hiâm. Tû liáu lí-liām ê chi-chhı̂, koh su-iàu jı̂n-seng ê cháu-thiàu, án-ne chiah ē khiā-thêng-thêng. chò-lâng m̄-kiaⁿ ū siong lâi tài hûn, siōng kiaⁿ pe̍h-chha̍t bô lêng-hûn, lō͘ nā beh kiâⁿ chá-bān oē poa̍t-tó, pn̄g nā beh chia̍h, ke-kiám oē pháiⁿ pak-tó͘, nā toà tı̄ Tâi-oân koh bô jı̄n-tông, chiū bô chhái in teh toà pó-tó. 
 A-hâ: A-hui-peh-á lí koè-khı̀ ē-sái kóng sı̄ hoah chúi ē kian-tàng ê lâng, ū chiok-chē koat-chhek lóng sı̄ chı̍t-chióng thiau-chiàn, sui-jiân sin-khu piⁿ ū chē-chē phok-sū phok teh the̍h-kiong kiàn-giân m̄-kú nā su-iàu lí lâi tēng-toa̍t ê tāi-chı̀, lí sı̄ án-choáⁿ lâi tiâu-chéng sim-chêng neh? 
 A-hui: Lín ē kı̀-tit goá bat chio a-pı̀ⁿ-á kàu Koan-im-soaⁿ kiâⁿ-kiâⁿ khoàⁿ-khoàⁿ, he m̄-sı̄ beh chio i lâi peh-soaⁿ chhit-thô, sı̄ beh thoân-siū i pı̀-koat, lâng nā kàu koân-soaⁿ téng tio̍h kám-kak ka-kı̄ ê biáu-siáu, ka-kı̄ ē khah khiam-pi lâi biān-tùi hong-éng, chit-ê sı̂-chūn sim-chêng bô siū-tio̍h kiáu-jiáu, chēng-sim lâi su-khó, kok-ka ê miā-ūn kap jı̂n-bı̂n ê hēng-hok, lóng sı̄ chò chóng-thóng ê tāng-tàⁿ. Iû-kı̂ goá nā khiā tı̄ hiah, chiū ē siūⁿ-tio̍h Má-kai phok-sū ê ûi-giân-su.
 Kang-ô͘: Lán lóng chai Má-kai phok-sū úi-tāi ê chêng-hoâi, iōng Iâ-so͘ ki-tok kiù-sè ê cheng-sı̂n, lâi i-tı̄ pēⁿ-hoān ê jio̍k-thé, cheng-sı̂n kap lêng-hûn. Sı̄ jia̍t-ài Tâi-oân thiàⁿ-sioh Tâi-oân ê goā-kok lâng. hiān-chāi Má-kai pēⁿ-ı̄ⁿ ê chêng-sin chiū sı̄ i só͘ chhòng ê “Kai i-koán”, it-seng thui-tōng Tâi-oân ê i-liâu, kàu-io̍k, chong-kàu lóng ū chin-toā ê kòng-hiàn. Mā í chò chı̍t-ê Tâi-oân kiáⁿ-sài lâi hoaⁿ-thâu hí-bı̄n. ah, i ê ûi-giân-su sı̄ siá sím-mı̍h neh? 
 A-hui: Má-kai phok-sū 1900 nı̂ tı̄ Koan-im-Soaⁿ téng só͘ siá ê ûi-giân-su, sı̍t-chāi ū kàu kám-tōng lâng, múi chı̍t-kài nā siūⁿ-tio̍h i tùi Tâi-oân bô-su ê kòng-hiàn cheng-sı̂n, goá tio̍h khah ū sı̀n-sim lâi phāiⁿ Sı̍p-jı̄-kè, goá liām chı̍t-pái hō͘ lín thiaⁿ. 
 Goá choân-sim só͘ thiàⁿ-sioh ê Tâi-oân ah! 
Goá ê chheng-chhun lóng-chóng hiàn hō͘--lí.
Goá choân-sim só͘ thiàⁿ-sioh ê Tâi-oân ah!
Goá it-seng ê hoaⁿ-hí lóng tı̄ chia. Goá tı̄ hûn-bū tiong khoàⁿ-kı̀ⁿ soaⁿ-niá,
Tùi hûn-tiong ê khang-phāng koan-khoàⁿ tāi-tē.
Pho-lân toā-hái iâu-oán ê tùi-hoāⁿ,
Goá ı̀-ài tı̄ chia thiàu-bōng bû-sek. Goá sim bē-tàng koah-lı̄ ê Tâi-oân ah!
Goá it-sè ê khoài-lo̍k lóng tı̄ chia.
Ǹg-bāng goá jı̂n-seng ê soah-boé chām,
Tı̄ toā-éng phah-hoāⁿ ê hiáng-siaⁿ tiong,
Tı̄ tek-nâ iô-tāng ê ńg-iáⁿ--nı̍h,
Chhoē-tio̍h goá it-seng choè-āu ê khiā-ke! A-hâ: Sı̍t-chāi bô kán-tan, Má-kai phok-sū iōng i 30 tang ê chheng-chhun lâi thiàⁿ-sioh chit-tè thó͘-tē, hō͘ goá siūⁿ khí koè-khı̀ toè goā-lâi chèng-koân lâi ê sin-chū-bı̂n, bêng-bêng tı̄ chia í-keng toà 50 kúi tang, iáu koh m̄ lo̍h tē seⁿ-kin, koh ta̍k-kang teh chhiùⁿ-soe Tâi-oân, bo̍h-koài sim-koaⁿ kiat kui-oân. In it-seng ê khoài-lo̍k, ke-hoé, kiáⁿ-sun mā lóng tı̄ chia, sı̄ án-choáⁿ bē-tàng chò-hoé lâi phah-piàⁿ neh? Tiong-kok ê kò͘-hiong sui-jiân hó, khah su Tâi-oân bí-lē-tó. A-hui: Che sı̄ seⁿ chò Tâi-oân lâng ê pi-ai, bêng-bêng chāi-tē ê goân-chū-bı̂n hiah-nih chē, khiok sı̄ hō͘ goā-lâi chèng-koân khan kàu gōng-gōng se̍h, che mā piáu-sı̄ Tâi-oân ia̍h boē chhut-thâu-thiⁿ, lán ài koh khah ló͘-le̍k phah-piàⁿ, hō͘ khah chē jı̂n-bı̂n jı̄n-tông chit-ê ı̂-it oá-khò ê bí-lē-tó. Kang-ô͘: Nā kóng tio̍h che, goá chiū ū chhim-chhim ê kám-khài. Ū chı̍t-pái goá khı̀ Bí-kok Ka-chiu koan-kong, tı̄ in siōng chhut-miâ ê âng-sam-nâ thâu-chêng, khoàⁿ-kı̀ⁿ chı̍t-châng chı̍t-châng ê âng-sam nǹg-jı̍p hûn-téng, ta̍k-châng toā-kho͘ koh koân-toā, tāi-ke sio-cheⁿ teh o-ló. chit-ê sı̂-chūn chhoā-tūi ê sió-chiá chiū khui-chhùi siāu-kài, i kóng, Ka-chiu ê âng-sam sı̄ bo̍k-chêng sè-kài siōng toā-châng ê sı̍t-bu̍t, siōng koân--ê ū 90 kong-chhioh, chha-put-to ū 30 chân lâu ê koân. Ū lâng-kheh teh mn̄g, ē-tàng seⁿ hiah-nih koân, i ê kin it-tēng tèng chin-chhim ho͘ⁿ? chhoā-tūi ê sió-chiá hoê-tap kóng, m̄-sı̄, m̄-sı̄ Ka-chiu âng-sam sı̄ tèng-kin bô goā chhim ê sı̍t-bu̍t. Lēng-goā chı̍t-ê lâng-kheh koh mn̄g, nā chiàu lí án-ne kóng, siat-sú tú-tio̍h thàu hong-thai lo̍h toā-hō͘, m̄ chiū liân kin mā poe̍h khí lâi pha̍k-koaⁿ. chhoā-tūi--ê koh kóng, che sı̄ ū pı̀-koat--ê. chiū lín ba̍k-chiu só͘ khoàⁿ-tio̍h--ê, Ka-chiu ê âng-sam lóng sı̄ kui-kûn kat chò-hoé teh sêng-tiúⁿ, tı̄ thô͘-kha lāi-té, in ê kin ná chhin-chhiūⁿ bah-chàng-koāⁿ, liâm-liâm khan chò-hoé, sı̂-kan chı̍t-ē kú, kui-piàn soaⁿ ê thô͘-kha chū-jiân hêng-sêng kin ê bāng, só͘-í tû-hui chiok toā ê hong-thai á-sı̄ tē-tāng, chhiūⁿ Tâi-oân ê 921 toā-tē-tāng án-ne, chiong kui-lia̍p soaⁿ soá cháu, nā bô, bô poàⁿ châng âng-sam oē tó--lo̍h-khı̀. Chit-ê sı̂-chūn ta̍k-ê lóng ūi-tio̍h tāi-chū-jiân ê sı̂n-kı̂ chō-bu̍t teh su-khó ê sı̂, chhoā-tūi--ê koh kóng, in-ūi âng-sam ê kin bián nǹg thô͘ siuⁿ chhim, só͘-í chiâⁿ kín khip-siu tio̍h toā-liōng ê chúi-hun kap pó͘-phín, tı̀-sú in sêng-tiúⁿ ê sok-tō͘ ke chin-kín, che mā sı̄ in te̍k-pia̍t koân-toā ê goân-in chi it. chhoā-tūi--ê hoaⁿ-hí kóng, Ka-chiu âng-sam ê kin chiū sı̄ “hūi-kin”. Àn chit-ê kò͘-sū lán ē-tàng chai-iáⁿ, chı̍t-ê lâng nā sı̄ ke kau pêng-iú, kiat siān-iân, kap pa̍t-lâng ū hō͘-tōng, phó͘-thong sı̂ hō͘-siong tàu-saⁿ-kāng, kiàn-lı̍p liông-hó ê jı̂n-chè koan-hē, khip-siu chē-chē ê êng-ióng hun, chhiong-sı̍t ka-kı̄ ê lāi-châi, kam-goān chò, hoaⁿ-hí siū. Nā sı̄ tú-tio̍h toā-tiâu ê tāi-chı̀, chiū ū lâng tàu chi-oân, tàu kha-chhiú, án-ne lán tio̍h ē-tàng hông hiong hoà kiat, sūn-lı̄ oân-sêng jı̄m-bū. Só͘-í kóng “hūi-kin” sui-jiân chhián, mā sı̄ ē-tàng sêng-kong oân-moá. A-hui: Thiaⁿ lí án-ne kóng, koh khah kian-tēng goá ê sı̀n-sim, iōng múi chı̍t-ê lâng siān-liông ê sim-lêng, lâi chhòng-chō bí-moá ê jı̂n-seng, iōng chong-kàu ê le̍k-liōng lâi tō͘-hoà jı̂n-sim, chhin-chhiūⁿ ū lâng teh kóng, “Chāi-seⁿ ū-hàu sı̀n Ki-tok, sí-āu lêng-hûn chiūⁿ thian-kok, phah-khui sim-thang bô iok-sok, ū-chêng ū-gı̄ siōng hēng-hok”. ǹg-bāng lán ū-chêng ū-gı̄ ê siā-hoē, ē-tàng kāng-sim lâi tèng-kin tı̄ Tâi-oân. A-hâ: Thiaⁿ a-hui-peh-á ê kà-sı̄ sı̍t-chāi sı̄ goán ê hēng-hok, lán mā ài hoat-hui bı̂-sè ê le̍k-liōng, iōng lán Tâi-oân bûn-hoà chò chú-thé, chhùi-kóng pē-bú-oē, chhiú siá Tâi-gí-bûn, kiōng-tông kiàn-lı̍p í Tâi-oân ūi tiong-sim su-sióng ê sin kok-ka. Kang-ô͘: Sı̍t-chāi bô m̄-tio̍h, lán nā ū-sim, o͘-thô͘ mā ē piàn n̂g-kim, ta̍k-ke chò-hoé lâi phah-piàⁿ, ū piàⁿ chiah ē tit lâng thiàⁿ, bô piàⁿ tō boē chhut-miâ--lah!