Ke

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Lı̄-khui kò͘-hiong siuⁿ kú 
Khoàⁿ-tio̍h ka-kı̄ ê chhù
Í-keng bo sêng pat-koà-tô͘
Chhun kúi tiâu ti-tu-si
Tı̄ hong-hō͘ tiong phiau-iâu Bān-bān, goá thò͘ si
Ēng kı̀-ek kap hoâi-liām
Chı̍t tiâu chı̍t tiâu koan-he
Kā khan--khí-lâi Ū-ê, í-keng léng-khı̀
Ū-ê, sit--lo̍h-khi
Ū-ê, hoaⁿ-hí ê ba̍k-sái Chiām-chiām, goá chò bāng
Ēng jia̍t-chêng kap ài
Liân-lo̍k só͘-ū ê chhin-lâng
Tiông-kiàn chı̍t-ê oân-chéng ê ke
Bí-boán ê pat-koà-tô͘