Ke-chhia

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Ùi Kiàm-kiô ê khong-tiong khoàⁿ--lo̍h-lâi 
Goán ná-chhiūⁿ ka-lé ang-á
Téng-koân khan nn̄g tiâu soàⁿ
Bān-bān-á giú koè-lâi giú koè-khı̀
Tı̄ sok-tō͘ chin kín ê to͘-chhı̄
Chài sim-chêng khin-sang ê lâng-kheh Ùi tē-bı̄n khoàⁿ--koè-khı̀
Goán sı̄ āu-piah ū nn̄g ki tn̂g-kha ê lāu ti-tu
Goán tı̄ Kiàm-kiô chhı̄-tiong-sim bı̄n-téng
Khan moá ti-tu-si
Goán thun-thò͘ kam-goān lo̍h-bāng ê hiān-tāi-lâng Jı̄-cha̍p-it sè-kí ê to͘-chhi-lâng
Ta̍k-jı̍t tńg-khı̀ cha̍p-káu sè-kí
Hō͘ lāu ti-tu chài-lâi chài-khı̀
Sı̂-khong sio-tha̍h ê ke-chhı̄ Ū hiông-hiông kông-kông ê kè-thêng-chhia
Ū hiān-tāi-hoà sin-tiám-tiám ê kong-chhia
Ū chhàng tı̄ tho͘-kha sin-chhiú mé-lia̍h ê tē-hā-thih
Iû-goân pó-liû khah séng lêng-goân
Kó͘-chá ēng tiān-soàⁿ teh sái ê ke-chhia
Kā Kiàm-kiô pó-liû chı̍t-sut-á
Sin-sū hong-tō͘ Sui-jiân sı̂-khong ē chhò-loān
Ti-tu-si ū-sı̂ ē sio-phoa̍h
Lí nā bô teh koáⁿ
Tán su-ki lo̍h-lâi ēng tek-ko poè hō͘ khui
Chiah koh chài lí jı̍p-lâi jı̄-cha̍p-it sè-kí
Sin-iáⁿ sio-kheh ê to͘-chhı̄.