Ke-kō͘ Tōng-bu̍t-hn̂g

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Beh koè toā-lō͘ 
Ài ū phiat-pō͘
To͘-chhı̄ kiâⁿ-lō͘
Tōng-bu̍t ê hoat-tō͘ M̄-thang chhin-chhiūⁿ niáu-chhú-á
Chhin-chhiūⁿ tô-miā to̍h chin ló͘
Khó-liân-tāi oh, niáu-chhú-á teh koè-lō͘
Beh koè ke-lō͘ M̄-thang chhin-chhiūⁿ ke-á
Ke-á-ba̍k kek chhuh-chhuh
M̄ khoàⁿ lō͘
Bô--tio̍h ke-á-tn̂g chiáu-á-tō͘
Sió-sim koè-tō͘
Sè-sè liam kha-pō͘
Sı̍t-chāi chin kē-lō͘
Beh koè bé-lō͘ M̄-thang chhin-chhiūⁿ bé-á
Iô-iô pái-pái hiâu-pai hiâu-pai
Kek khò͘-khò͘
Khi-khi-khok-khok
Choân chu-sè choân hong-tō͘ Beh koè bé-lō͘
Siōng-hó chhin-chhiūⁿ kı̂-lı̂n-lo̍k
Âm-kún chhun hō͘ tn̂g-tn̂g
Khoàⁿ bô chhia chiah hoa̍h-pō͘ “Pan mâ sián”ē-sái lâu tı̄ toā-lō͘
Sèⁿ-miā tio̍h ài hó-hó-á kò͘
Koè toā-lō͘ ū pō͘-sò͘
Chhian-bān m̄-thang chhin-chhiūⁿ se̍h tōng-bu̍t-hn̂g
Hit-hō thài-tō͘ To͘-chhı̄ ê chhia ta̍k-chiah sı̄ hó͘
Ta̍k-ê sı̍p-jı̄-lō͘
Chhùi khui-khui beh chia̍h gín-á-pó͘