Khó͘-chêng hoē-tiúⁿ kap hā-chiān hoē-tiúⁿ

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Sió-ông--ê tē-it-pái chham-ka chı̀-kang hia̍p-hoē ê oa̍h-tāng, kám-kak chiâⁿ hoaⁿ-hí. Loā keng-lí sı̄ hoē--nih ê lāu-chiáu--a, sûi-tō chin jia̍t-sim chhoā i gō͘-lō͘ khı̀ kap lâng kau-poê. Hiān-jı̄m ê Koa hoē-tiúⁿ khiā tı̄ mn̂g-thâu leh gêng-chiap hoē-iú, tı̄ Loā keng-lí ê siāu-kài hā, Sió-Ông--ê koáⁿ-kín hiòng chêng kap Koa hoē-tiúⁿ tı̀m-thâu, ak-chhiú, koh hō͘-siong kau-oāⁿ bêng-phı̀ⁿ. Koh chı̀n-chêng bô kúi-pō͘, tú--tio̍h ê sı̄ Loā keng-lí siōng má-chı̀ ê hó pêng-iú - Khó͘ hoē-tiúⁿ, Loā keng-lí khui-chhùi siāu-kài kóng: “Chit-ê sı̄ lán hoē--nih siōng chán ê khó͘-chêng hoē-tiúⁿ, mā sı̄ siōng siū lâng hoan-gêng ê hā-chiàn hoē-tiúⁿ! ” “Khó͘-chêng? Hā-chiàn? Lí sı̄ leh kóng-sńg-chhiò--hio̍h? ” chho͘ kı̀ⁿ-bı̄n niā-niā, Sió-ông--ê pháiⁿ-sè án-ni kāng chheng-ho͘. “Goá sı̄ kóng chin--ê-lah! I sı̀ⁿ Khó͘, sı̄ chêng-jim ê hoē-tiúⁿ, kiò I “Khó͘ chêng-hoē-tiúⁿ ” sı̄ chiàⁿ-pān--ê; ah I mā sı̄ tú-chiah hā-jı̄m ê chêng hoē-tiúⁿ , kán-tan kóng tio̍h sı̄ “Hā-chiàn hoē-tiúⁿ”--mà!”