Khó͘-ke-bó seⁿ khó͘-ke-á-kiáⁿ

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Khoàⁿ Li seⁿ-chò ná pe̍h-bı̄n-su-seng , 
Ná-ē hiah-nı̍h kiaⁿ kiàn-siàu ,
Lóng bih-tiàm iap-thiap ê só͘-chāi ,
Bô-ài goā-kháu khoàⁿ kong-kéng .
Khoàⁿ Lí chhoā-kiáⁿ chū-iû chū-chāi ,
Sı̄ án-choáⁿ ?
Lí tio̍h mê-jı̍t háu : khó͘--à ! Khó͘--à ! Khó͘--à ! Khó͘--à !
Háu kah hō͘-lâng sim-chêng bē sóng-khài . (Tâi-oân Kong-lūn-pò tē 2029 kı̂, 2004 nı̂ 7 goe̍h 13)