Khēng-kiô

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 --Koan Niagara toā pho̍k-pò͘ iú-kám cha̍p chi cha̍p 
 Khēng tı̄ sè-kài lú lâi lú hi-hán 
Tı̄ chia, jı̍t-iā khoàⁿ ē-tio̍h
Sió-khoá jı̍t-kng chhiō-tio̍h
Chhái-sek ê keng-hêng chiū phû-chhut
Iā-kng tiong, khēng ê sek-chhái thiah hun-khui
Lûn-liû chiò-chhut khēng ê chhit ê bı̄n-māu Khēng ê chit-thâu sı̄ Bi-kok
Khēng ê hit-thâu sı̄ Canada
Khēng chò kiô
Liân-chiap nn̄g ê kok-ka ê kám-chêng
Khēng chò kok-kài
Choân sè-kài hán-tit khoàⁿ ē-tio̍h