Kha-siàu

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Chit keng chhù, khí hiah-nı̍h kú 
Khí bē hó-sè
Chit chiah chûn, sái hiah-nı̍h kú
Sái bē chhut-phâng
Goân-lâi kha-siàu ū bûn-tê! Chiàu-kóng lâng ê sò͘-bo̍k kap kha ê sò͘-bo̍k
Pí-lē èng-kai sı̄ it pí jı̄
Kiat-kó m̄ sı̄
Ū ê saⁿ kha
Ū ê sı̀ kha
Kha ê sò͘-bo̍k kap jı̂n-sò͘ ê pí-lē loān--khı̀
Kha-pō͘ soah loān khı̀ Kha-pō͘ loān--khı̀ beh án-choáⁿ khí-chhù?
Kha-pō͘ loān--khı̀ beh án-choáⁿ sái-chûn?
Chiàu-kóng toà tiàm chia chaih kú
Sı̀-kha èng-kai chı̀n-hoà chò nn̄g-kha Bô phah-sǹg
Nn̄g-kha--ê khoàⁿ lâng sı̀-kha kiâⁿ-lō͘ khah ū hong
Soah seⁿ-chhut chı̍t ki boé-á
Boé-á iô á iô
Soah piàn-chò chı̍t ki kha Oah! hiah chē lâng ū saⁿ ki kha
Siaⁿ-mı̍h sı̂-chūn ke chhut-lâi ê hit ki kha
Beh kak-chhéⁿ
Beh siu kha beh siu boé
Siaⁿ-mı̍h sı̂-chūn ke chhut-lâi ê hit nn̄g ki kha
Beh chı̀n-hoà beh jı̄n-tông
Beh khiā--khí-lâi
Tı̄ chit tè thó͘-tē Siáⁿ-mı̍h sı̂-chūn
Kha ê sò͘-bo̍k kap lâng ê sò͘-bo̍k
Pí-lē tio̍h
Siáⁿ-mı̍h sı̂-chūn
Lâng-lâng lóng sı̄ kha-siàu Hit-ê sı̂-chūn
Chit-keng chhù ē khí--khí-lâi
Hit-ê sı̂-chūn
Chit-chiah chûn ē-tàng
Sı̀-kè khı̀