Khah hó--a

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

A-má kám-mō͘--a, kóng-oē seng-hong seng-hong, thâu-khak koh ē gông. Chá-tǹg chia̍h-pá, koai-sun--ê kín khı̀ thı̂n 1-au tê, thang hō͘ a-má phoè io̍h-á. Khoàⁿ a-má chia̍h io̍h-á, koai sun--ê tiō mn̄g a-má kóng: “A-má, io̍h-á ē khó͘--boē ?” A-má: “Gōng sun--ê, io̍h-á boē khó͘ !” Sun--ê: “A-má, ah lí thâu-khak iáu ē gông--boē ?” A-má: “Khah hó--a-lah ! ” Sun--ê: “A-má, goá sı̄ mn̄g lí thâu-khak, m̄-sı̄ mn̄g lí khah-kut !” A-má thiaⁿ 1-ē chhiò--chhut-lâi,èng kóng: “Gōng-sun--ê goá sı̄ kóng kap cha-hng pí--khí-lâi ū khah hó-sè--a, m̄-sı̄ “kha hó--a”, lí tiō thiaⁿ hō͘ chim-chiok !”