Kheh-chiáu hó-khoàⁿ-iūⁿ

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Kheh kheh kheh ,kah~ kah~ kah~ 
o͘ chhap pe̍h ê táⁿ-pān ,poe-tı̄ poàⁿ-khong-tiong ,
Phia̍t--leh phia̍t--leh ,ū-iáⁿ chin iáⁿ-ba̍k .
Khoàⁿ Gún tı̄ thô͘-kha chhoē-chia̍h chhit-thô ê bô͘-iūⁿ ,
Thâu taⁿ-taⁿ ,boé sı̀m--leh sı̀m--leh ,
10 chiok toā-pān ko-kùi hó-khoàⁿ-iūⁿ .
Gún kiò kheh-chiáu ,m̄-kú Gún m̄-sı̄ lâng-kheh ,
Gún ài Tâi-oân ,Tâi-oân sı̄ Gún-ê ,
Chó͘-kok Tâi-oân ,Tân-oân bān-soè . (Tâi-oân Kong-lūn-pò tē 2027 kı̂, 2004 nı̂ 6 goe̍h 15)