Khiàu-chhùi-á chhùi khiàu-khiàu

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Khiàu-chhùi-á ,lâng sı̄ khiàm Lí goā-chē-chı̂ⁿ ? 
Lí ê chhùi ,ná-ē khiàu-kah án-ni-siⁿ ?
Ah bô Lí sı̄ beh poe-khı̀ tah ?
Kám bô-ài poe-lo̍h-lâi sé-e̍k kiam bong la̍h-á ? (Tâi-oân Kong-lūn-pò tē 2028 kı̂, 2004 nı̂ 6 goe̍h 22)