Khoàⁿ lí ē sí--boē

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Chhàu-sái-goân--a hit ki chhùi chin to̍k, in kui chng ê lâng lóng chin thó-ià--i. I piān nā khui-chhùi kóng-oē, oē lāi-té lóng ē kâⁿ 1~2 kù pháiⁿ-thiaⁿ ê oē-bó, hō͘ lâng thiaⁿ liáu kám-kak chiok ngāi-gio̍h, chiok boē-sóng--ê. Ū 1-kang i tı̄ chhù--nih leh phàu-tê ê sı̂-chūn, keh-piah 1-ê gín-á hiông-hiông tùi goā-kháu cháu--jı̍p-lâi, bô sè-jı̄ soah kā kòng-phoà 1-tè au-á. I chin siū-khı̀, tō mē kóng:“Lí chit-ê kâu-sí-gín-á sı̄ bô seⁿ ba̍k-chiu--hioh? Chiah-nih súi ê au-á kā goá lòng-lòng phoà, khoàⁿ lí ē sí--boē ?” Hit-ê gín-á hō͘ mē kah chiâⁿ m̄ kam-goān. Chiàⁿ-goe̍h chhe i chia̍h chhun-chiú chia̍h pháiⁿ pak-tó͘, tō khı̀ chhoē i-seng beh the̍h io̍h-á. I-seng mn̄g i tó-ūi leh kan-khó͘? "I-seng--a, a̍h goá to it-tı̍t làu-sái làu boē thêng--lah, khoàⁿ lí ē sí--boē?” Hit-ê I-seng thiaⁿ 1-ē khı̀ kah bı̄n-á chheⁿ-sún-sún. Goân-siau hit-kang thàu-chá, i chı̍t chhut-mn̂g tō khı̀ tú-tio̍h toà tı̄ Chiàⁿ-hoan-chhù, choan-bûn leh kâng chhoân “Lāu kè-chng” ê tiàm-thâu-ke, i kiâⁿ oá--khı̀, khui-chhùi kā mn̄g kóng:“Lín tiàm--nih chit-chiām-á seng-lí hó--bô?” Hit-ê keng-siau “Hok-siū-pâi âng-bı̂n-chhn̂g” ê tiàm-thâu-ke chai-iáⁿ chhàu-sái-goân--a kiàn kóng lóng bô hó-oē, i kóng ê oē nā ē thiaⁿ--tit, káu-sái mā ē chia̍h--tit, kiaⁿ kóng khah-thêng-á ē khı̀ hō͘ kóng pháiⁿ-oē “phah-chhek-soe”, tō koáⁿ-kín tùi-chhùi kā i ı̀n kóng : “Iáu-siū--o͘ ! Choè-kı̄n seng-lí chiâⁿ-bái--leh ! Khoàⁿ lí ē sí--boē ? ”