Khok-chhiong Pán-tô͘

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Goá ê goân-chek 
Bô khı̀ chhim-lio̍k pat-lâng ê léng-thó͘ Sió-sió sı̀-phêⁿ toā
Goá ê tan-sin sok-sià
Ū piān-só͘, e̍k-keng
Ū chàu-kha, chhan-thiaⁿ
Ū chheh-toh, tiān-sı̄
Ū peng-siuⁿ, bı̂n-chhn̄g
Khoàⁿ--khí-lâi e̍h chiⁿ-chiⁿ
Chhoán-khùi to chin pek Koat-tēng beh kā pán-tô͘ khok-chhiong
Seng tiàm piah-téng tah chı̍t tiuⁿ
Tâi-oân siōng koân ê soaⁿ-kéng
Gio̍k-san ê seh-kéng
Liân-mı̂ kàu tang-thiⁿ ê Sūi-sū Koh tah chı̍t tiuⁿ A-li-san ê jı̍t-chhut
Ta̍k-kang ú-tiū ùi chia khai-sí sûn-khoân
Goá ê ho͘-khip khai-sí sūn--khí lâi ah Koh bé chı̍t liâu phòng-í-chhn̂g
Pún-té lia̍h-chún bô tè khǹg
Chhiâu-chhiâu lúi-lúi leh
Tú hó
Án-ne chiū ke chı̍t keng kheh-thiaⁿ koh kheh-pâng Khong-kan khai-sí toā--khí lâi ah
Kā Tâi-oân ki liâm tiàm bı̂n-chn̂g-thâu
Ta̍k mê hó bı̂n-bāng
Kā goân-chu-bı̂n ê khip-chúi tô͘
Koà tiàm siōng tiong-ng Sèng-keng kap Sı̍p-jı̄-kè tha̍h tiàm tiān-sı̄ téng
Sı̂-sı̂ khek-khek kiò goá khiam-pi
Khoàⁿ bô ka-kı̄
It-tı̍t kı̂-tó
Goá it-tı̍t sok-sió Múi-kang khí-chhn̂g
Hoat-hiān goá ê pâng-keng
Jú lâi jú toan keng