Khok3 khok3 khok3 khok3 Ou-mí tō͘-hu̍t

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Khok3 khok3 khok3 khok3 ...Chhiū-nâ-lāi , 
Lí nā thiaⁿ-tio̍h khok3 khok3 khok3 khok3 ê kiò-siaⁿ ,
Chhiáⁿ Lí m̄-thang tio̍h-kiaⁿ,
He m̄-sı̄ hoê-siū leh liām-keng ,
Sı̄ Gún Hoe-á hoê-siūⁿ leh phò-tāu poa̍h-kám-chêng .
Ngó-chhái-sek ê sin-chhēng ,
Liú-lia̍h ê kha-chhiú ,làu kē-im ê khok3 khok3 siaⁿ ,
Sió-khoá bô-ha̍h pún-sèng . (Tâi-oân Kong-lūn-pò tē 2012 kı̂, 2004 nı̂ 3 goe̍h chhe 2)