Kiàn-chèng 228 Chhiú khan Chhiú Tâi-oân tih-beh chhut-thâu-thiⁿ

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
Cha-hng ē-po͘ tiám-poàⁿ, gún 1 ke-kháu-á 3 tāi 6 lâng, tú-hó chē 1 tâi kiō-chhia, kiáⁿ-sài sái-chhia, goá hip-siòng, ban cha-bó͘-kiáⁿ lio̍k-iáⁿ, khan-chhiú kap toā-cha-bó͘-kiáⁿ hū-chek chhoā sun.  

Gún ùi Chhân-boé kong-lō͘-hoe-hn̂g lâm-pêng só͘-chāi khai-sí hip-siòng lio̍k-iáⁿ, 1 lō͘ kau-thong pêng-sūn, beh khan-chhiú pó-hō͘ Tâi-oân ê hiong-chhin, í-keng khai-sí jia̍t-chêng chhut-tōng, goá phóng siòng-ki, iân-lō͘ hip, iân-lō͘ kap hiong-chhin hoah-hiu “Tâi-oân Chhut-thâu-thiⁿ! Tâi-oân Chhut-thâu-thiⁿ!”, goá nā bô hip-siòng ê sı̂-chūn, tio̍h kā in pí toā-pû-ong ê chhiú-sè, toā-pō͘-hūn ê lâng lóng-ū hoê-èng, ū-ê toè goá hoah “Tâi-oân chhut-thâu-thiⁿ”, ū-ê hoah “A-píⁿ--á tòng-soán”, ū-ê kā goá kám-siā, tn̄g-tio̍h chheⁿ-âng-teng ê sı̂, chiah ū ki-hoē kap ta̍k-ê khai-káng 1-koá-á kó͘-lē chàn-siaⁿ ê oē. Kau-thong chōng-hóng chin pêng-sūn, pēng bô that-chhia, in-ūi iân-lō͘ beh hip-siòng kap lio̍k-iáⁿ, tō kiò kiáⁿ-sài sái khah bān--leh. chhia í-keng sái lâi kàu Pó-táu, chiàⁿ-chhiú-pêng lō͘-piⁿ lâng chin-chē, ta̍k-ê lóng chhiò-bi-bi, ū-ê ná-chhiūⁿ siuⁿ-koè hoaⁿ-hí tòng-bē-tiâu ê khoán, í-keng leh chhiú khan chhiú, ū-ê tı̄-hia leh chông-lâi chông-khı̀, tāi-khài sı̄ hū-chek ê chí-hui; lāu-hoè-á kap gín-á mā toè lâng leh hoaⁿ-hí kiâⁿ-soá, in ta̍k-ê bı̄n-iông chhiò-chhiò, hō͘-siōng chiàu-kò͘, hō͘-siōng chim-chiok lō͘--nih ǹg-lâm kiâⁿ ê toā-sè tâi chhia-pang, chit-ê sı̂-chūn sı̄ ē-po͘ 1 tiám 45 hun. Keng-koè Pó-táu, oá-kı̄n Khe-chiu--á, lâng jú-lâi-jú-chē, ū-ê só͘-chāi í-keng pâi-tūi pâi hó-sè, ū-ê só͘-chāi iáu làng-khiah, bô lâng khiā, chí-hui hū-chek ê lâng chiâⁿ piàⁿ-sı̀ leh chhiâu-chhe̍k, toā cha-bó͘-kiáⁿ sió-khoá kín-tiuⁿ, in bú--a ioh kóng: “Khó-lêng sı̄ chhut jı̍t-thâu ê koan-hē.....lí kā khoàⁿ, thâu-chêng hia, m̄-sı̄ chiok-chē lâng bih tı̄ chhiū-á-kha, sı̂-kan iáu-boē kàu, bián kín-tiuⁿ.” Tâi-oân-lâng sı̍t-chāi chin khó-ài, chin jia̍t-chêng, khoàⁿ gún chit-tâi chhia, ū-lâng leh hip-siòng lio̍k-iáⁿ, ta̍k-ê lóng leh kā gún ia̍t-chhiú, iô in chhiú--nih ê kı̂-á, tn̄g-tio̍h âng-teng chhia koh thêng-khùn ê ki-hoē, ū-lâng jı̄n chhut-lâi goá sı̄ siáng, tō toā-siaⁿ kiò “Siau lāu-su”, goân-lâi sı̄ gún Chhân-tiong-lâng hun-phoè tı̄-chia. Ū-lâng kā goá pí toā-pù-ong, chàn-siaⁿ “Tâi-oân-lâng ka-iû”, “Tâi-oân-lâng chhut-thâu-thiⁿ”, ū-lâng khoàⁿ-tio̍h chit-khoán jia̍t-lia̍t ê hō͘-tōng tùi-oē kap e-e-tı̄n-tı̄n ê kûn-chiòng, in án-ni kóng “Án-ni tō-tio̍h--á! Án-ni tō-tio̍h--á!” Chit-kù oē,goá chin liáu-kái, ta̍k-ê lâng lóng tùi Tâi-oân chhiong-moá hi-bāng, tùi 320 ê soán-kí chhiong-moá sı̀n-sim, pó-siú ê Chiong-hoà tē-khu, ū chit-khoán kûn-chiòng kap jia̍t-chêng, chin-chiàⁿ hō͘-lâng sı̀n-sim cha̍p-chiok tō-tio̍h. Sı̍p-jı̄-lō͘ ı̂-chhı̂ kau-thong ê kéng-chhat, pún-chiâⁿ sı̄ siōng bô-êng koh kín-tiuⁿ ê kak-sek, m̄-koh chit-chūn ê chêng-hêng, ná-chhiūⁿ bô hiah-nih kín-tiuⁿ hō͘ in ap-le̍k ê khoán, toā-to-sò͘ ê só͘-chāi, lóng khoàⁿ-tio̍h in chin chı̄n-chek khiā tı̄ hia leh chí-hui, tàn-sı̄ pēng bô hō͘ in kín-tiuⁿ kah chông-lâi chông-khı̀, in-ūi kûn-chiòng sui-bóng that-that-tı̄ⁿ, khoàⁿ--khí-lâi gô͘-khı̂-kā-ka̍p, lâng-siaⁿ hán-hoah, m̄-koh chiâⁿ siú kui-kí, mā chin sè-jı̄ chhia-pang ê kàu-ūi, chai-iáⁿ m̄-thang tòng tio̍h lâng ê lō͘-thâu. Ta̍k-ê chai-iáⁿ, chhut-lâi chhiú khan chhiú ê ı̀-gı̄, m̄-sı̄ beh lâi khoàⁿ lāu-jia̍t--ê, mā m̄-sı̄ beh lâi chū-la̍t-kiù-chè, beh lâi kap lâng khòng-cheng--ê, in lóng chai-iáⁿ che sı̄ beh kā Tiong-kok kóng “No”, Gún beh ài Tâi-oân, Tâi-oân beh chhut-thâu-thiⁿ,Tâi-oân sı̄ Gún-ê, Gún ka-kı̄ ū chú-thé ū chú-chhâi, pa̍t-lâng nā kā Gún kan-sia̍p, Gún beh toā-siaⁿ kóng-oē: “Tâi-oân sı̄ Gún-ê, goā-lâng bē-sái-chit ke-kóng-oē”, “Tâi-oân, Yes! Tiong-kok, No !” Sı̂-kan chiap-kı̄n 2 tiám 10 hun, goá kiò kiáⁿ-sài mài koh kè-sio̍k, in-ūi gún beh kap Chhân-tiong ê hiong-chhin chhiú khan chhiú, mā beh kā in lo̍k-iáⁿ hip-siòng chò kiàn-chèng. Sı̂-kan 1 hun 1 bió chiap-kı̄n, chí-hui-koaⁿ khai-sí ı̄-ián, chē tiàm í-á hioh-khùn ê lāu-toā-lâng mā kha-chhng-phé giâ-phû, toā-lâng gín-á lóng leh pâi tūi-hêng, ban cha-bó͘-kiáⁿ khiā-tı̄ lō͘-tiong an-choân-tó it-tı̍t leh lo̍k-iáⁿ, goá kau-tāi i m̄-thang thêng-khùn, kè-sio̍k lo̍k, tio̍h kā hiong-chhin ài tâi-oân ê hiān-hóng kı̀-lo̍k hō͘ chiâu-chn̂g, thang chò le̍k-sú ê kiàn-chèng, goá mā 1 bı̄n kap lâng khai-káng kó͘-lē kiam hip-siòng, khoàⁿ-tio̍h kiàⁿ-thâu, ta̍k-ê lóng chin hoaⁿ-hí, ū-ê chhùi-á gi-gi, ū-ê toā-siaⁿ hoah “Thoân-kiat ài piàⁿ-sı̀, Tâi-oân it-tēng chhut-thâu-thiⁿ....” Tâi-it-soàⁿ kong-lō͘-téng ê chhia-lióng kāng-khoán lâi-lâi khı̀-khı̀, m̄-nā chiūⁿ-pak thong-sūn, lo̍h-lâm kāng-khoán bô that-chhia, chí-sı̄ múi tâi chhia lóng sái khah-bān, chhia lāi ê lâng koh ē kap lō͘-piⁿ ê lâng pí chhiú-sè, hoah hiu, chhı̍h lat-pah, khoàⁿ tı̄ ba̍k-chiu-lāi, goá í-keng liáu-kái, m̄-nā lō͘-piⁿ ê hiong-chhin chhiú khan chhiú, liân koè-lō͘ chhia-lāi ê lâng-kheh lóng í-keng sim liân sim, liâm-liâm chò 1-hoé. Ta̍k-ê lóng í-keng chhiú khan chhiú, khai-sí tı̄-beh chhiàng-siaⁿ, o͘h! M̄-nā chhiú khan chhiú niā-niā, eng-kai sı̄ chhiú-tê-á khan chhiú-tê-á, chhiú-kó͘-thâu kheh chhiú-kó͘-thâu, in-ūi ta̍k-ê lóng bô-ài pâi āu-piah, m̄-chiah kheh-kheh chò 1-hoé. Sı̂-kan thêng-tı̄ 2 tiám 28 hun, “Hoán hui-toâⁿ! Ài hô-pêng! Cho̍k-kûn toā thoân-kiat! Chhiú khan Chhiú pó-hō͘ Tâi-oân! Siong-sı̀n tâi-oân! Siong-sı̀n thó͘-tē! Siong-sı̀n kong-tâu!” 1-piàn koh 1-piàn, lâng-siaⁿ lat-pah siaⁿ chiâu-hióng, ū-lâng khai-sí kek-tōng, chhiú giâ koân-koân bē-kı̀-tit pàng-lo̍h, ū-lâng hoaⁿ-hí kah chhùi-chhiò ba̍k-chhiò, m̄-nā hoah kah chiok sóng-khoài, sim-lāi mā kám-kak chiok an-ùi, in-ūi lâng-sò͘ pí só͘ liāu-sióng--ê koh khah-chē. Che sı̄ 1 ê hoaⁿ-hí chhiong-moá ài kap ǹg-bāng ê jı̍t-chí, Thiⁿ-khı̀ chheng-hô, ū chhut jı̍t-thâu, kám-kak sim-lāi sio-lo̍h sio-lo̍h. Ta̍k-ê chhiú khan chhiú, Tâi-oân beh chhut-thâu-thiⁿ. Kiàn-chèng sı̀n-bu̍t: siòng-phı̀ⁿ 100 tiuⁿ, lo̍k-iáⁿ 50 hun-cheng.