Kiàn-kok ê Tāi-chı̀

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Tiong-kok kó͘-chá ū gâu-lâng kóng: “Tı̄ toā kok, jū pheng sió-sian”, ı̀-sù sı̄ kóng tı̄-lí toā kok ná chú sè-boé hı̂. Chiah chhı̀n-chhái, bo̍k-koài kā Tiong-kok tı̄ kah oai-ko kiam chhı̄-chhoa̍h. Goá kóng: “Tı̄ sió kok, ná chú chheⁿ-chhau”. 
 Lán sı̄ tô͘-chí-sai 
M̄-sı̄ ū siáⁿ chú siáⁿ
M̄-sı̄ kā cha-hng chhun ê chhài
Thn̄g-thn̄g leh chún tú-hó Chá-chá tio̍h kā chit hāng tāi-chı̀
Tòng-chò tāi-chı̀
Jı̄n-chin su-khó, khoaⁿ-khoaⁿ-á kè-oē
Chhài-toaⁿ lia̍t liáu chı̍t piàn koh chı̍t piàn
Ài hó-chia̍h, koh mài siuⁿ khai-chı̂ⁿ Chhài-iūⁿ ū piàn-hoà
Chhài-sek koh hó-khoàⁿ
Ū kiâm-siam, thng-thâu chán
Ta̍k poâⁿ chhài phâng--chhut-lâi
Lóng bô sit lâng ê lé Lán sı̄ siá bûn-chiuⁿ ê ha̍k-chiá
M̄-sı̄ tang chhau se tàu
M̄-sı̄ mn̂g koaiⁿ leh ka-kı̄ siōng-kài gâu
Tê-ba̍k siūⁿ liáu koh siūⁿ, kái liáu koh kái Bē-sái siūⁿ toā, ná chhin-chhiūⁿ beh thóng-it kui ê ú-tiū
Bē-sái siuⁿ sè, bô-tap-bô-sap
Kè-oē the̍h--chhut-lâi
Chhéng-kàu chit ê koh chhéng-kàu hit ê Tô͘-su-koán chu-liāu chhâ hō͘ chiâu
Ná chhiūⁿ tô͘-chí teh khoán chhài
Siá liáu koh kái, kái liáu koh siá
Chhá, chian, chú, a̍h tı̄m Hoé-hāu ài kàu
Kiâm-chiáⁿ ài chhı̀
Sàng-kau í-chêng chim-chiok chài chim-chiok
Chhò-jı̄ m̄-thang ū, bûn-hoat ài káng-kiù Chhài nā chiūⁿ toh
Pêng-sím úi-oân tı̄ nā gia̍h--khí-lâi
Chia kéng hia chhoē
Ta̍k-ê lâng ê ūi-kháu it-tı̍t hó--khí-lâi
O-ló tô͘-chí gâu, koh chó-liāu kàu
O-ló kah ē tak-chı̍h Kiàn-kok ê tāi-chı̀ tô͘-chí ê châi-tiāu
Kiàn-kok ê tāi-chı̀ ha̍k-chiá ê ha̍k-būn
Kiàn-kok chhin-chhiūⁿ teh chú hó-liāu
Kiàn-kok chhin-chhiūⁿ teh siá lūn-bûn Gâu ê tô͘-chí-sai
Iu-siù ê ha̍k-chiá
Tâi-oân-kok chit poâⁿ chhài
Choa̍t-tùi ài chheⁿ-chhau
Tâi-oân-kok chit phiⁿ lūn-bûn
Beh hō͘ phong-phài phong-phà