Kiâm-hı̂--ò͘ chhàu-sio̍h--ò͘

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
  Jı̍t-pún-á sı̂-tāi ,Tâi-oân lông-chhun bı̂n-chiòng ê seng-oa̍h phó͘-phiàn lóng chin khùn-khó͘. Hit-chūn cháu-chông kok chng-thâu, sı̀-kè leh kāng thı̀-thâu--ê, bē hēng-jı̂n-tê--ê, pó͘-tiáⁿ--ê, bē chiùⁿ-kiâm--ê, iah-sı̄ hoah lin-long bē cha̍p-sè--ê...., múi 1-hāng m̄-chiâⁿ seng-lí-á lóng ū lâng chò. 
  Ū 1-ê seng-lí-lâng hō-chò A-sêng--a, I ta̍k kang lóng taⁿ 1-tàⁿ kiâm-hı̂ khı̀ chng--nih lâng khah chē ê só͘-chāi hoah-bē. Nā-sı̄ jı̍p-chng, I tō toā-siaⁿ hoah kóng:“Bé kiâm-hı̂--ò͘, ta̍k-ke kín lâi bé kiâm-hı̂--ò͘ ! ” 
  Ū 1-kang, I koh chhut-goā khı̀ chò seng-lí. 
  “Kiâm-hı̂--ò͘, lâi bé kiâm-hı̂--ò͘ ! ” 
  M̄-koh chin kı̂-koài, kiàn-pái I nā hoah liáu, toè boé-āu tō ū lâng chiap leh kóng:“Chhàu-siō--ò͘!” I m̄ sı̀n siâ, koh hoah 1-pái: “Kiâm-hı̂--ò͘ ! ” , āu-piah mā sı̄ sûi tō toè leh hoah kóng:“Chhàu-siō--ò͘ !” 
  A-sêng--a kám-kak chiâⁿ giâu-gı̂ , sı̄ siáⁿ lâng leh kā pı̀ⁿ kâu-lāng--leh? I ū tām-po̍h-á siū-khı̀, chiū án-ni kā kiâm-hı̂-tàⁿ-á hioh tiàm lō͘-piⁿ, beh tng khoàⁿ sı̄ siáⁿ-mih-lâng hiah-nı̍h pháiⁿ-sim ? 
  Khoàⁿ--chim-chiok, goân-lâi hn̄g-hn̄g ū 1-ê é-tǹg é-tǹg ê chheⁿ-hūn-lâng, taⁿ 1-tàⁿ mı̍h-kiāⁿ it-tı̍t kiâⁿ--koè-lâi, téng-thâu khǹg--ê sı̄ 4,5 niá chháu-chhio̍h. 
  “Goá bē ê kiâm-hı̂ ia̍h bô-àu ia̍h bô-chhàu, lí ná ē it-tı̍t hoah chhàu--sio̍h?” A-sêng--a chiâⁿ bô hoaⁿ-hí tō kā hit-ê lâng mn̄g. 
  Hit-ê lâng gia̍h-thâu kā A-sêng--a khoàⁿ--1-ē, chı̍h chhin-chhiūⁿ phah-kat ê khoán, iⁿ-iⁿ o͘ⁿh-o͘ⁿh ı̀n kóng: “A̍h goá to leh leh bē chhàu-siō, tong-jiân mā mā ài hoah chhàu chhàu chhàu-siō!” 
Chù-kái: Goân-pún sı̄ leh bē chháu-chhio̍h, tān-sı̄ tha̍k cháu-cheng--khı̀, soah tha̍k chò chhàu--sio̍h.