Ki-tok ê Peng

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Ki-tok ê Peng 
 1.Hō-thâu tio̍h toā tân kiû Chú lâi pang-chān 
Tùi-te̍k í-keng kı̄n chêng beh hāi lán
Chiàn-kı̂ kia̍h khí-lâi, ēng sı̀n chò tı̂n-pâi
Seng-khu chéng-chê hiòng-chêng kap i thâi
Chorus Ti-tah, ti-tah, hō-thâu teh toā tân lah
Tùi-te̍k thâi su sı̀-soàⁿ teh cháu lah
Ti-tah, ti-tah, tio̍h chê-chhiùⁿ Hô-sat-ná
O-ló Chú Iâ-so͘ chān lán hó-táⁿ 2.Hiòng-chêng tio̍h hiòng-chêng hó-táⁿ tı̍t hiòng-chêng,
Siū Chú kéng-soán ióng-kám ê peng-teng,
Kim-jı̍t teh kan-khó͘, bêng-jı̍t teh tek-sèng,
Kám-siā Kiù-chú sù lán toā thài-pêng. 3.Khún-kiû Chú Iâ-so͘ chān lán hó-táⁿ chiàn,
Mê-jı̍t ūi Chú phoe-miā bô hiâm siān,
Hō͘ sè-kài chèng-tō, kong-gı̄, kín hoat-hiān,
Boa̍t-jı̍t Chú beh sù lán thài-pêng iàn. 4.Lán chò Chú Iâ-so͘ chı̄n-tiong ê peng-teng,
Kap pháiⁿ kau-chiàn tio̍h siông-siông kéng-séng,
Khı̂n-khı̂n tha̍k Sèng-keng tō-lí chiū chiām bêng,
Khò Chú khah-iâⁿ ún-tàng ē tet-sèng. (Tâi-oân Kàu-hoē-pò tē 554 koàn, 1931 nı̂5 ge̍h)